2

Kooj Txomfav Yog Lub Cim Qhia Txog Tus TSWV Hnub

  1Nej cia li nyob saum Vajtswv lub roob Xi-oos
  uas dawbhuv tshuab xyu ceebtoom rau sawvdaws.
  Cov Yudas, nej cia li ntshai ua ibce tshee hnyo!
  Rau qhov twb yuav txog hnub uas tus TSWV teem tseg.
  2Hnub ntawd ntuj yuav tsaus ntais,
   teb yuav tsaus nti,
  huab laum nkaus ntuj tsaus dub nciab.
  Cov tubrog kooj ntawd nias tsam tsaus nti tuaj ib yam li
   duab ntxoov ntxoo roos tej roob.
  Yeej tsis tau muaj dua ib yam zoo li no hlo li,
  thiab yuav tsis muaj ib zaug zoo li no ntxiv lawm.

  3Lawv noj tej nroj tsuag thiab qoobloo tas dulug
   ib yam li hluavtaws kub.
  Lub tebchaws no zoo ib yam li lub
   Vaj Edees nyob tom lawv hauv ntej,
  tiamsis tom lawv qab av liab ploog ib yam li tiaj suabpuam.
  Tsis muaj ib yam dabtsi yuav khiav dim ntawm lawv li.
  4Lawv lub cev zoo ib yam li nees lub;
   lawv khiav ib yam li tej nees uas caij mus ntaus rog.
  5Thaum lawv dhia mus rau saum tej
   roob mas nrov npaum li tej tsheb nees nrov
  thiab nrov nroo ntws ib yam li
   hluavtaws kub nroj tsuag qhuav.
  Lawv sawv ua tsheej kab coob ib yam li cov tubrog
   uas npaj nroos yuav ntaus rog.
  6Lawv mus txog qhov twg txhua tus
   neeg ntshai ua ntsejmuag thimxem tas.
  7Cov kooj ntawd mos tsaus tsi tuaj
   ib yam li pab tubrog;
  lawv nce tej ntsayeej ib yam li tej
   tubrog.
  Lawv too hau ntsoov nias tsam mus
   rau tom hauv ntej tsis tig saib qab
  8lossis ib tug tsis txeeb ib tug ntej li.
  Lawv nias luag tej yeej tuaj tsis muaj
   leejtwg tiv tau li.
  9Lawv txeem tuaj rau hauv nroog,
   lawv dhia hla tej ntsayeej tuaj;
  lawv nce pes hlo mus rau saum tej tsev thiab nkag
  ntawm tej qhovrai mus ib yam li tej tubsab.

  10Thaum lawv taug kev tuaj lub ntiajteb ua zog koog,
   lub ntuj ntseeg nkawg.
  Lub hnub thiab lub hli cia li tsaus dub nciab,
  thiab tej hnubqub los cia li tsis ci lawm.
  11Tus TSWV nthe nqho nws cov tubrog.
  Cov tubrog uas mloog nws lus muaj
   coob thiab muaj zog kawg li.
  Hnub uas tus TSWV teem cia yog
   hnub uas sawvdaws yuav ntshai kawg nkaus!
  Leejtwg tseem yuav dim tau?

Hloov Dua Siab Tshiab

  12Tus TSWV hais tias,
  “Txawm yog li ntawd los nimno nej cia li tso plhuav
   nej tej kev txhaum ntawd tseg,
  thiab tig rov los cuag kuv ntawm nej lub siab dawb paug,
  cia li yoo mov, quaj ntsuag thiab tu siab.
  13Nej yuav tsum ua rau luag pom hais tias nej nyuaj siab tiag,
  tsis yog lam dua nej tej ris tsho xwb.”

  Cia li rov los cuag tus TSWV uas yog
   nej tus Vajtswv.
  Nws muaj lub siab dawb siab zoo
   thiab puv npo txojkev hlub;
  nws muaj lub siab ntev thiab ua raws
   li nws tej lus cog tseg;
  nws zoo siab yuav zam txim thiab tsis rau txim rau nej.
  14Tej zaum tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv
  yuav hloov siab thiab foom koob
   hmoov kom nej muaj qoobloo nplua mias.
  Ces nej yuav muaj qoobloo thiab
   cawv txiv hmab fij rau tus TSWV.

  15Cia li tshuab xyu saum Roob Xi-oos;
  hu sawvdaws tuaj ua ke thiab ua kevcai yoo mov!
  16Cia li hu kom cov pejxeem tuaj ua ke;
  kom lawv txhua tus npaj tuaj koom
   lub rooj sablaj tseemceeb;
  coj cov laus, cov menyuam yaus
   thiab cov menyuam mos tuaj huv tibsi.
  Txawm yog tej niamtxiv uas sib yuav tshiab
  los lawv yuav tsum tawm hauv lawv tej tsev tuaj mus koom.
  17Cov povthawj uas tu tus TSWV
   ntawm lub thaj
  thiab ntawm txojkev uas mus rau
   hauv lub Tuamtsev kis nruab nrab,
  cia li quaj thiab thov Vajtswv hais tias,
  “Tus TSWV, thov hlub koj haivneeg.
  Thov tsis txhob cia lwm haivneeg txob thuam peb,
   saib tsis taus peb thiab hais tias,
  ‘Nej tus Vajtswv nyob qhov twg?’ ”

Vajtswv Pub Lub Tebchaws Rov Muaj Qoobloo

  18Tom qab ntawd tus TSWV rov hlub
   nws lub tebchaws thiab hlub nws haivneeg.
  19Nws teb lawv tej lus thov hais tias,
  “Nimno kuv yuav pub kom nej muaj nplej,
  cawv txiv hmab thiab roj txiv ntoo
   ces nej yuav txaus siab heev.
  Lwm haivneeg yuav tsis txob thuam nej ntxiv lawm.
  20Kuv yuav raws cov tubrog kooj uas tuaj pem qaumteb tuaj
  kom tawm mus thiab yuav ntiab ib
   txhia mus rau tom tiaj suabpuam.
  Kuv yuav puav pab uas ua ntej mus rau hauv Hiavtxwv Tuag,
  thiab kuv yuav puav pab tom qab
   mus rau hauv Hiavtxwv Meditelanes.
  Lawv tej cev tuag yuav tsw lwj ntxiag.
  Kuv yuav ua kom lawv puastsuaj tas
   vim tej uas lawv tau ua rau nej lawm.

  21“Tej liaj tej teb, nej tsis txhob ntshai
   tiamsis cia li xyivfab
  thiab zoo siab rau tej uas tus TSWV tau pab nej lawm.
  22Tej tsiaj txhu, tsis xob ntshai.
   Tej tshav zaub los twb rov hlav ntsuab xiab,
   tej ntoo los rov tawg paj txi txiv
   thiab tej txiv hmab, txiv ncuavpias los muaj nplua mias lawm.

  23“Cov neeg hauv Xi-oos, cia li zoo siab;
  zoo siab rau tej uas tus TSWV uas
   yog nej tus Vajtswv twb pab nej lawm.
  Nws tso nag los kom txaus rau lub caij ntuj nag;
  nws tso nag ntuj tsaug thiab nag ntuj
   tshiab los rau nej ib yam li yav thaum ub.
  24Yuav muaj nplej puv nkaus hauv nej tej tshav nplej;
  thiab tej rhawv tsuam txiv hmab yuav muaj cawv txiv hmab
   thiab roj txiv ntoo puv phwj yaws.
  25Ntau xyoo uas tas los kooj txomfav
   noj nej tej qoobloo tas lawm,
  tiamsis nimno kuv yuav them rov qab rau nej,
  kuv yog tus uas tso cov tubrog no
   tuaj tawmtsam nej ntag.
  26Nimno nej yuav muaj noj muaj haus
   nplua mias thiab txaus nej siab.
  Nej yuav qhuas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv,
  tus uas ua tej haujlwm zoo heev pab nej.
  Kuv haivneeg yuav tsis raug luag txob thuam ntxiv lawm.
  27Cov Yixalayees, nej yuav paub hais
   tias kuv nrog nraim nej
  thiab kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv,
   tsis muaj dua lwm tus lawm.
  Kuv haivneeg yuav tsis raug luag txob thuam ntxiv lawm.

Tus TSWV Hnub

  28“Tom qab ntawd kuv yuav pub kuv
   tus ntsujplig los rau txhua tus:
  nej tej tub thiab tej ntxhais yuav qhia kuv txojlus;
  nej cov laus yuav ua npau suav,
   thiab nej cov tub hluas yuav pom tej zaj yogtoog.
  29Thaum txog lub sijhawm ntawd, kuv
   yuav pub kuv tus ntsujplig
  rau tej tubtxib tsis hais pojniam lossis txivneej.

  30“Thaum txog hnub ntawd kuv yuav ua tej yam cim
  qhia rau saum nruab ntug thiab hauv ntiajteb;
  yuav muaj ntshav nrog, hluavtaws thiab pataws ncho auv niab.
  31Ua ntej hnub tseemceeb thiab tej kev
  txhawj ntshai uas tus TSWV teem cia ntawd los txog,
  lub hnub yuav tsaus thiab lub hli yuav liab ib yam li ntshav.
  32Tiamsis txhua tus uas thov tus TSWV pab yuav dim.
  Raws li tus TSWV tau hais tseg lawm tias,
  ‘Muaj qee leej uas nyob hauv Yeluxalees yuav khiav dim;
  cov neeg uas kuv xaiv lawm thiaj yuav muaj sia nyob xwb.’ ”