2

  1Ayŭ bĕ ki hlăm ƀuôn Siôn, ur brei arăng răng ti dlông čư̆ doh jăk kâo!
   Brei jih jang phung dôk hlăm čar ktư̆ yơ̆ng,
  kyuadah hruê Yêhôwa dơ̆ng truh,
   ñu giăm leh,
  2hruê klei mmăt leh anăn klei ênguôt,
   hruê mâo knam lu leh anăn klei mmăt kpal!
  Msĕ si ang dar găn čư̆,
   mâo sa phung găp djuê mnuih prŏng leh anăn ktang guôm čư̆;
  mơ̆ng đưm đă ka tuôm mâo ôh klei msĕ si snăn,
   kăn srăng lŏ mâo rei êdei kơ anăn hlăm jih jang ênuk.
  3Pui ƀơ̆ng ti anăp diñu,
   leh anăn pui dôk trơ̆ng ti tluôn diñu.
  Êlâo diñu truh, čar jing msĕ si war djam Êđen,
   ƀiădah leh diñu đuĕ jing kdrăn tač êhŏng,
   amâo mâo sa mnơ̆ng tlaih mơ̆ng diñu ôh.
  4 Arăng ƀuh diñu jing msĕ si aseh,
   leh anăn diñu êran msĕ si aseh bi blah.
  5Msĕ si ênai êdeh aseh,
   diñu kdăt kdưt ti dlông čŏng čư̆,
  msĕ si ênai êlah pui ƀơ̆ng adrăng,
   msĕ si sa phung kahan ktang dăp leh kơ klei bi blah.
  6Ti anăp diñu phung ƀuôn sang rŭng răng,
   jih jang ƀô̆ mta mbliư̆ ơ̆ng.
  7Diñu êran phă anăp msĕ si phung bi blah,
   diñu đĭ mnư̆ msĕ si phung kahan.
  Grăp čô êbat ti êlan ñu pô,
   diñu amâo weh ôh mơ̆ng êlan diñu.
  8Diñu amâo bi ksĭng hdơ̆ng găp diñu ôh,
   grăp čô êbat hlăm êlan ñu pô;
  diñu êran găn anôk mâo mnơ̆ng bi blah,
   arăng amâo dưi kơ̆ng diñu ôh.
  9Diñu ksŭng phă ƀuôn,
   diñu êran ti dlông mnư̆;
  diñu đĭ mŭt hlăm sang,
   diñu mŭt ti ƀăng bhă điêt msĕ si mnuih knĕ.
  10 Ti anăp diñu lăn kpư̆ mgei,
   phung adiê ktư̆ yơ̆ng mơh.
  Yang hruê leh anăn mlan jing mmăt,
   leh anăn mtŭ amâo lŏ mtrang ôh.
  11 Yêhôwa blŭ msĕ si grăm dah ti anăp phung kahan ñu,
   kyuadah phung kahan ñu lu êdimima;
  phung ngă bi sĭt klei ñu mtă jing ktang.
   Kyuadah hruê Yêhôwa jing prŏng
  leh anăn bi huĭ snăk;
   hlei pô dưi tŭ hruê anăn?

Klei Yêhôwa Pap

  12“Ƀiădah wăt ară anei,” Yêhôwa lač,
   “Lŏ wĭt bĕ kơ kâo hŏng jih ai tiê diih,
   hŏng klei kăm ƀơ̆ng huă, hŏng klei hia, leh anăn klei kơŭ kyăm.
  13Leh anăn hiêk bĕ ai tiê diih,
   amâo djŏ čhiăm ao diih ôh.
  Lŏ wĭt bĕ kơ Yêhôwa, Aê Diê diih,
   kyuadah ñu jing pô jăk leh anăn thâo pap,
  amâo djăl ăl, leh anăn bŏ hŏng klei jăk,
   leh anăn ñu bi mlih klei ñu ngă jhat.
  14Hlei thâo tơdah ñu srăng bi mlih leh anăn pap brei,
   leh anăn lui sa klei jăk jĭn ti tluôn ñu,
  jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ leh anăn sa mnơ̆ng myơr mnăm
   kơ Yêhôwa Aê Diê diih?”
  15Ayŭ bĕ ki hlăm ƀuôn Siôn,
   mkra bĕ klei kăm ƀơ̆ng huă;
   iêu bĕ arăng kơ klei bi kƀĭn mâo klei mpŭ,
  16bi kƀĭn bĕ phung ƀuôn sang.
   Bi doh jăk bĕ phung bi kƀĭn,
  bi kƀĭn bĕ phung mduôn;
   bi kƀĭn bĕ phung hđeh wăt phung anak dôk mam.
  Brei ung mrâo kbiă mơ̆ng adŭ ñu,
   leh anăn mô̆ mrâo mơ̆ng adŭ ñu.
  17Brei phung khua ngă yang, phung mă bruă kơ Yêhôwa,
   čŏk hia plah wah adring hŏng knưl,
  leh anăn brei diñu lač, “Ơ Yêhôwa, hơưi bĕ kơ phung ƀuôn sang ih,
   đăm brei ngăn dưn ih jing mnơ̆ng hêñ ôh,
  mnơ̆ng phung găp djuê mnuih djă djik djak.
   Ya yuôm diñu srăng lač ti krah phung ƀuôn sang,
   ‘Ti Aê Diê diñu lĕ?’ ”
  18Hlăk anăn Yêhôwa mâo klei trih kơ čar ñu pô,
   leh anăn pap kơ phung ƀuôn sang ñu.
  19Yêhôwa lŏ wĭt lač kơ phung ƀuôn sang ñu,
   “Nĕ anei, kâo mơĭt kơ diih mdiê,
  kpiê mrâo leh anăn êa boh ôliwơ,
   leh anăn diih srăng trei;
  leh anăn kâo amâo srăng lŏ brei diih jing
   sa mnơ̆ng hêñ ôh ti krah phung găp djuê mnuih.
  20Kâo srăng bi mđuĕ hĕ phung kahan dưr kbưi mơ̆ng diih
   leh anăn suôt diñu hlăm anôk lăn thu leh anăn kdrăn tač,
  phung kahan ti anăp diñu hlăm êa ksĭ ngŏ,
   phung kahan ti tluôn diñu hlăm êa ksĭ yŭ;
  mnâo ƀâo brŭ leh anăn mnâo jhat diñu srăng đung hiu,”
   kyuadah Yêhôwa ngă leh bruă yuôm bhăn.
  21Đăm huĭ ôh, Ơ lăn;
   mơak leh anăn hơ̆k bĕ,
   kyuadah Yêhôwa ngă leh bruă prŏng!
  22Đăm huĭ ôh, Ơ hlô dliê,
   kyuadah kdrăn rơ̆k ti dliê dơ̆ng mtah leh;
  kyâo dơ̆ng mboh leh,
   ana boh hra leh anăn phŭn boh kriăk ƀâo mboh ênŭm leh.
  23Mơak bĕ, Ơ phung ƀuôn sang ƀuôn Siôn,
   leh anăn hơ̆k bĕ hlăm Yêhôwa Aê Diê diih;
  kyuadah ñu brei leh kơ diih
   hjan hnưm kyua klei kpă ênô diih,
  ñu tuh leh kơ diih hjan lu êbeh,
   hjan hnưm leh anăn knhal tuč, msĕ si êlâo.
  24Anôk prah srăng bŏ hŏng mdiê,
   leh anăn brŏng srăng bŏ dlai hŏng kpiê mrâo leh anăn êa boh ôliwơ.
  25Kâo srăng lŏ bi hnô kơ diih thŭn ktuôp bi phung ƀơ̆ng leh,
   ktuôp kdăt, ktuôp bi rai,
  ktuôp đrêč, jing phung kahan kâo lu
   kâo mơĭt leh ti krah diih.
  26Diih srăng ƀơ̆ng huă êbeh dlai leh anăn trei,
   leh anăn diih srăng bi mni kơ anăn Yêhôwa Aê Diê diih,
  pô ngă leh klei yuôm bhăn kơ diih.
   Arăng amâo srăng lŏ bi hêñ phung ƀuôn sang kâo ôh.
  27Hlăk anăn diih srăng thâo kâo dôk ti krah phung Israel,
   leh anăn kâo, Yêhôwa, jing Aê Diê diih,
  leh anăn amâo lŏ mâo pô mkăn ôh.
   Leh anăn arăng amâo srăng lŏ bi hêñ ôh phung ƀuôn sang kâo.

Klei Tuh Brei Mngăt Myang Aê Diê

  28 “Êdei tinăn
   kâo srăng tuh Mngăt Myang kâo ti jih jang kđeh;
  phung anak êkei leh anăn phung anak mniê diih srăng hưn êlâo,
   phung êkei mduôn diih srăng êpei,
   leh anăn phung êkei hlăk ai diih srăng mâo lu klei bi ƀuh.
  29Hlăm hruê anăn kâo srăng tuh Mngăt Myang kâo
   wăt ti phung dĭng buăl êkei leh anăn ti phung dĭng buăl mniê.
  30Kâo srăng brei klei bi knăl hlăm adiê
   leh anăn ti lăn ala,
   êrah, pui, leh anăn kmeh săp pui.
  31 Yang hruê srăng mbliư̆ jing mmăt,
   leh anăn mlan jing êrah,
   êlâo truh hruê prŏng leh anăn bi huĭ mơ̆ng Yêhôwa.”
  32 Leh anăn klei anei srăng truh,
   jih jang hlei pô iêu wah lač kơ anăn Yêhôwa srăng tlaih;
  kyuadah hlăm čư̆ Siôn leh anăn Ƀuôn Yêrusalem
   srăng mâo phung tlaih leh,
  tui si Yêhôwa lač leh,
   hlăm phung adôk hdĭp ăt srăng mâo phung Yêhôwa iêu.