3

Yiang Sursĩ Rablớh Máh Cruang

1Yiang Sursĩ pai neq: “Toâq ngư ki cứq ễ táq yỗn tỗp Yuda cớp vil Yaru-salem cỡt sốc bữn loah tamái. 2Cứq ễ parỗm dũ cruang cũai, cớp dững alới pỡq chu avúng Rasữq. Tâng ntốq ki, cứq ễ rasữq tỗp alới puai máh ranáq alới khoiq táq chóq máh cũai proai cứq. Alới khoiq táq yỗn tỗp I-sarel ỡt pláh chap tâng sa‑ữi cruang, cớp alới khoiq tampễq cruang I-sarel, la tâm cutễq cứq. 3Alới ĩt sanéng dŏq séng noau bữn máh cũai proai cứq khoiq noau cỗp. Alới khoiq chếq máh tatoam cớp cumũr yỗn cỡt sũl, chơ alới ĩt práq ki chỡng yoc bếq parnơi cớp mansễm chếq tỗ, cớp chỡng blŏ́ng nho hỡ.
4“Ơ vil Ti-rơ, vil Sadôn, cớp cruang Phi-li-tin ơi! Ntrớu anhia ễ táq chóq cứq? Anhia cutóng ễ carláh dỡq chóq cứq tỡ? Khân anhia táq ngkíq, cứq lứq toâq chíl loah anhia chái lứq. 5Tỗp anhia khoiq ngcỗi ĩt máh práq cớp yễng khong cứq, cớp ĩt máh mun ngoaih khong cứq dững chu máh dống sang anhia. 6Anhia khoiq dững aloŏh máh cũai proai Yuda cớp Yaru-salem yỗn ỡt yơng tễ cruang cutễq alới, chơ chếq alới yỗn tỗp Créc. 7Sanua cứq ễ dững aloŏh tỗp alới tễ ntốq anhia chếq alới. Cớp cứq táq chóq anhia machớng anhia khoiq táq chóq alới chơ. 8Cứq lứq chếq máh con mansễm samiang anhia yỗn tỗp Yuda; chơ tỗp Yuda ễ chếq alới yỗn tỗp Sê-ba ễn, la cũai ca ỡt cruang yơng lứq tễ nâi. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai tễ máh santoiq nâi.
9“Cóq anhia pau atỡng máh santoiq nâi yỗn dũ cruang cũai dáng tê neq: ‘Cóq anhia thrũan crơng choac dŏq rachíl! Cóq anhia chuaq cũai yỗn sa‑ữi lứq! Cóq anhia parỗm máh tahan cớp loŏh rachíl. 10Cóq anhia ĩt crơng noau cái, chơ dễr cỡt pla dau, cớp ĩt liem dễr cỡt coih ễn! Dếh cũai ieuq la cóq loŏh rachíl tê. 11Dũ cruang cũai mpễr ki cóq toâq chái-chái. Cóq alới toâq rôm parnơi pỡ avúng tíh.’”
 Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia ớn máh poâl anhia toâq chíl tỗp alới.
12Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cruang cũai cóq thrũan toâq pỡ avúng Rasữq la ntốq cứq ễ rasữq dũ cruang ca ỡt mpễr anhia. 13Cỗ dũ náq alới la sâuq lứq, ngkíq cóq anhia roaiq alới ĩn noau roaiq saro toâq catữ saro chĩn. Cóq anhia pát alới ĩn pát palâi nho toau poân cliei.”
14Bữn sa‑ữi ngin náq ỡt pỡ avúng Rasữq. Yuaq tangái Yiang Sursĩ rasữq khoiq cheq ễ toâq. 15Moat mandang cớp rliang casâi cỡt pum canám nheq; nheq tữh mantỗr tỡ bữn claq poang noâng.

Yiang Sursĩ Satốh Ŏ́c Bốn Yỗn Máh Cũai Proai Án

16Yiang Sursĩ arô casang lứq tễ cóh Si-ôn; sưong án casang canuang tễ vil Yaru-salem. Paloŏng cớp cốc cutễq nâi cỡt rachâu cacưt nheq, mŏ Yiang Sursĩ cỡt ntốq parnoâng yỗn máh cũai proai án.
17“Ơ tỗp I-sarel ơi! Tâng tangái ki anhia bữn dáng cứq toâp la Yiang Sursĩ, la Yiang dũ náq anhia. Cứq ỡt tâng cóh Si-ôn, la cóh miar khong cứq. Vil Yaru-salem cỡt vil miar khong cứq; máh cũai cruang canŏ́h tỡ nai bữn ndỡm noâng vil nâi. 18Tữ tangái ki toâq, tâng máh cóh bữn moang voar nho, cớp tâng máh cuar cóh bữn moang tỗp ntroŏq ỡt. Tâng cruang Yuda dũ tũm bữn moang dỡq. Bữn dỡq parníq hoi tễ Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ, dŏq táq yỗn avúng A-casia cỡt thớm. 19Ma cruang Ê-yip-tô lứq cỡt ntốq aiq; cruang Ê-dôm pĩeiq noau talốh pupứt nheq, la cỗ tian alới khoiq chíl cruang Yuda, cớp cachĩt máh cũai proai ca tỡ bữn táq lôih ntrớu chóq alới. 20-21Cứq ễ carláh dỡq chóq alới ca cachĩt máh cũai proai cứq; cứq tỡ bữn táh lôih yỗn tỗp alới. Ma cruang Yuda lứq bữn cũai ỡt níc, cớp vil Yaru-salem bữn níc dũ thrap cũai. Cứq Yiang Sursĩ toâp ỡt tâng cóh Si-ôn.”