3

Yawmsaub teem txem rua ib tsoom tebchaws

1“Saib nawj, nub hov hab lub swjhawm hov kws kuv pub Yuta hab Yeluxalee rov vaam meej le qub, 2kuv yuav sau zog ib tsoom tebchaws huvsw hab coj puab lug rua huv lub haav Yehausafa, mas yuav txav txem rua puab hov ntawd vem tej kws puab tau ua rua kuv haiv tuabneeg Yixayee kws yog kuv qub txeeg qub teg. Puab ua rua kuv haiv tuabneeg tswv ua saab ua sua rua huv ib tsoom tebchaws hab muab kuv lub tebchaws faib, 3hab puab muab kuv haiv tuabneeg rhu ntawv saib leejtwg tau, muab tej mivnyuas tub ua nqe ndav puj muag cev, muab tej mivnyuas ntxhais muag pauv cawv txwv maab haus.
4“Thailab hab Xaintoo, hab taag nrho Filixatee tebchaws 'e, mej muaj plaub daabtsw rua kuv? Mej ua pauj rua kuv lov? Yog mej ua pauj rua kuv, kuv yuav ua pauj tej kws mej ua poob sai kawg rua sau mej taubhau taamswm. 5Mej tub coj kuv tej nyaj tej kub moog hab coj kuv tej hov txhua chaw tswm txaj moog rua huv mej tej tsev daab. 6Mej tub muab cov Yuta hab cov Yeluxalee muag rua cov Kili, hab muab puab dob caag coj moog deb puab lub tebchaws. 7Tassws nwgnuav kuv yuav tsaa puab sawv tawm huv tej chaw kws mej muab puab muag hov hab kuv yuav ua pauj tej kws mej ua poob rua sau mej taubhau. 8Kuv yuav muab mej tej tub tej ntxhais muag rua huv Yuta caaj ceg txhais teg, mas puab yuav muab muag rua cov tuabneeg Xenpa kws yog lub tebchaws nyob deb kawg.” Yawmsaub has tej lug nuav ntaag.

  9Ca le tshaaj tawm le nuav
   rua ib tsoom tebchaws paub.
  Ca le npaaj ua rog,
   ca le cuab cov tub rog sab luj sab tuab tug zug.
  Txhwb cov tub suavdawg tuaj ua ke,
   ca puab moog ntaus rog.
  10Ca le muab mej tej khais laij teb ntaus ua ntaaj,
   muab mej tej lag taav txwv maab ntaus ua muv.
  Ca tug kws tsw muaj zug has tas,
   “Kuv yog tub rog sab luj sab tuab.”
  11Ib tsoom tebchaws suavdawg kws nyob ib ncig,
   ca le maaj nroog tuaj,
   ca le sau zog ua ke rua hov ntawd.
  Au Yawmsaub, thov coj koj cov tub rog
   sab luj sab tuab nqeg lug.
  12Ca ib tsoom tebchaws raag zum zawg tuaj
   rua huv lub haav Yehausafa,
  tsua qhov lub chaw ntawd
   kuv yuav nyob tsawg txav txem
   rua ib tsoom tebchaws suavdawg kws nyob ib ncig.
  13Ca le xuas raab lag hlais,
   tsua qhov tej qoob loos sav lawm.
  Ca le moog tsuj pis ntag,
   tsua qhov lub qhov tsuam puv lawm.
  Tej rhawv kua txwv maab phwj lawm,
   vem puab tej kev limham ntau kawg le.
  14Tuabneeg coob, tuabneeg coob kawg
   huv lub haav txav txem,
  vem yog ze nub kws Yawmsaub teem ca lawd
   rua huv lub haav txav txem.
  15Lub nub lub hli kuj tsaus lawm,
   tej nub qub tsw ci lawm.

Foom koob moov rua Yuta

  16Yawmsaub nthe nqho huv Xi‑oo,
   nwg tsaa suab nrov huv Yeluxalee tuaj,
   lub ntuj hab lub nplajteb ua zug quas kais.
  Tassws Yawmsaub ua lub chaw cawm sav
   rua nwg haiv tuabneeg,
   ua lub chaw ruaj khov rua cov Yixayee.
  17“Thaus hov mej yuav paub tas
   kuv yog Yawmsaub, yog mej tug Vaajtswv,
  yog tug kws nyob huv Xi‑oo
   kws yog kuv lub roob dawb huv.
  Yeluxalee yuav dawb huv hab lwm haiv tuabneeg
   yuav tsw nkaag moog
   rua huv lub nroog ntawd dua le lawm.
  18Thaus txug nub ntawd cawv txwv maab qaab zwb
   yuav nrug sau tej roob lug,
  hab kua mig yuav ndwg sau tej pov roob lug,
   hab Yuta txhua lub haav yuav muaj dej ndwg,
  hab dej cag yuav txhawv ntawm
   Yawmsaub lub tuam tsev lug ntub lub haav Sithi.
  19Iyi tebchaws yuav raug nyob do cuas,
   Entoo tebchaws yuav ntxeev
   ua tebchaws moj saab qhua nyob do cuas,
  vem puab tau ua limham ndais ntuj
   rua cov Yuta lawm,
  hab puab ua rua tej tuabneeg
   tsw txhum lug ntshaav rua huv lub tebchaws.
  20Tassws yuav muaj tuabneeg nyob huv Yuta moog ib txhws,
   hab nyob huv Yeluxalee txhua tam moog le.
  21Kuv yuav pauj taub qhov kws lug ntshaav hov,
   kuv yuav tsw daws tug kws ua txhum lub txem,
   tsua qhov Yawmsaub nyob huv Xi‑oo.”