3

Vajtswv Yuav Txiav Txim rau Txhua Haivneeg

  1Tus TSWV hais tias,
  “Thaum txog lub sijhawm ntawd kuv yuav
   rov txhim kho lub tebchaws
  Yudas thiab lub nroog Yeluxalees kom vammeej.
  2Kuv yuav sau txhua haivneeg tuaj ua ke
  thiab coj lawv mus rau hauv lub Hav Txiav Txim.
  Kuv yuav txiav txim rau lawv nyob
   hauv lub hav ntawd raws li tej uas lawv ua
   rau kuv haivneeg lawm.
  Lawv ua rau cov Yixalayees tawg mus nyob ua sab ua sua
  rau lwm tebchaws thiab muab kuv lub
   tebchaws Yixalayees faib rau lawv.
  3Lawv rho ntawv saib leejtwg tau cov neeg uas raug ntes ntawd.
  Lawv muab tej tub thiab tej ntxhais muag mus ua luag qhev
  kom tau nyiaj mus them tej niamntiav thiab yuav cawv haus.
4“Tiles, Xidoos thiab lub tebchaws Filitees, nej pheej ua dabtsi rau kuv? Puas yog nej yuav ua phem pauj kuv? Yog nej ua li ntawd kuv yuav ua pauj rau nej tamsim no ntag! 5Nej muab kuv tej nyiaj tej kub thiab nqa kuv tej khoom uas muaj nqis mus tso rau hauv nej tej tuamtsev lawm. 6Nej coj cov neeg hauv tebchaws Yudas thiab hauv lub nroog Yeluxalees mus muag rau cov neeg Kilis kom lawv mus nyob deb lawv lub tebchaws. 7Nimno kuv yuav coj lawv tawm hauv tej tebchaws uas nej coj lawv mus muag ntawd rov qab los. Kuv yuav ua rau nej ib yam li nej tau ua rau lawv lawm. 8Kuv yuav cia luag coj nej tej tub thiab tej ntxhais mus muag rau cov neeg Yudas; cov Yudas yuav muab nej tej tub tej ntxhais muag mus rau cov neeg Xanpees uas nyob deb heev. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.

  9“Cia li qhia rau txhua haivneeg li no:
  ‘Nej cia li npaj mus ua rog, txhij nej cov tubrog
   uas txawj ntaus rog tuaj;
  sau tagnrho nej cov tubrog tuaj thiab sawv kev mus!
  10Cia li muab nej tej khais laij teb los ntaus ua ntaj
  thiab muab nej tej liag hlais nplej los ntaus ua hmuv.
  Txawm yog tus uas tsis muaj zog li
   los yuav tsum tau mus ntaus rog.
  11Nej txhua haivneeg uas nyob ibncig
   ntawm no,
  cia li tuaj sib sau rau hauv lub voshav.’ ”
  Tus TSWV, thov koj cia li tso koj
   cov tubrog tuaj tawmtsam lawv!

  12“Txhua haivneeg yuav tsum npaj kom txhij
   tuaj rau hauv lub Hav Txiav Txim.
  Kuv uas yog tus TSWV yuav zaum qhov ntawd
   txiav txim rau txhua haivneeg uas nyob ibncig ntawd.
  13Lawv yog cov neeg uas ua phem heev;
  cia li muab lawv hlais ib yam li hlais nplej;
  cia li muab lawv tsuam ib yam li tsuam txiv hmab
   kom cov kua ntws si laim.”

  14Thaum muaj ntau txhiab ntau vam
  leej neeg tuaj rau hauv lub Hav Txiav Txim lawm.
  Ces hnub uas tus TSWV teem cia twb los yuav txog.
  15Lub hnub thiab lub hli yuav tsaus
  dub nciab, thiab tej hnubqub yuav tsis ci lawm.

Vajtswv yuav Foom Koob Hmoov rau Nws Haivneeg

  16Tus TSWV nthe nqho saum lub Roob Xi-oos tuaj;
  nws lub suab nrov ntxhe ntws hauv lub nroog Yeluxalees;
  lub ntiajteb thiab lub ntuj ntseeg nkaws.
  Tiamsis nws yuav tsomkwm nws haivneeg.
  17“Cov Yixalayees, nej yuav tsum paub hais tias
  kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.
  Kuv nyob saum lub Roob Xi-oos uas
   yog kuv lub roob dawbhuv.
  Yeluxalees yuav yog lub nroog uas dawbhuv;
  tej neeg txawv tebchaws yuav ntaus tsis yeej ib zaug li lawm.
  18Thaum txog lub sijhawm ntawd luag
   yuav cog txiv hmab puv nkaus saum tej roob,
  thiab yuav pom nyuj noj zaub nplawg ntia saum tej roob;
  Tebchaws Yudas yuav muaj dej
   nplua mias haus tsis tas.
  Muaj ib tug dej yuav ntws hauv tus TSWV lub Tuamtsev
   mus ywg lub Hav Akaxias.

  19“Tebchaws Iziv yuav ua tiaj suabpuam,
  thiab tebchaws Edoos yuav puastsuaj tas,
  rau qhov lawv tau tuaj tua lub tebchaws Yudas
  thiab tua nws tej neeg uas tsis muaj txim.
  20-21Kuv yuav sawv cev cov neeg uas raug tua tuag chaw
   ua pauj lawv cov yeebncuab;
  Kuv yuav tsis tseg cov neeg ua txhaum ib tug li.
  Tiamsis lub tebchaws Yudas thiab lub nroog Yeluxalees
   yuav muaj neeg nyob mus ibtxhis,
  thiab kuv uas yog tus TSWV yuav
   nyob saum lub Roob Xi-oos.”