3

Ơi Adai Či Phat Kơđi Abih Lŏn Čar

  1Yahweh laĭ, “Amăng khul hrơi anŭn,
   tơdang Kâo rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ ƀing Yudah laih anŭn plei Yerusalaim,
  2Kâo či pơƀut glaĭ abih bang lŏn čar
   laih anŭn ba gơñu trŭn nao pơ Dơnung Yehôsaphat.
  Pơ anŭn yơh Kâo či phat kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng gơñu
   yuakơ gơñu ngă sat laih kơ ƀing kŏng ngăn Kâo, jing ƀing ană plei Israel Kâo,
   yuakơ ƀing lŏn čar anŭn hơmâo pơčơlah pơbra hyu laih ană plei Kâo amăng lu kơnung djuai mơnuih
   laih anŭn pơpha hĭ anih lŏn Kâo.
  3Gơñu ngui čram kiăng kơ mă ƀing ană plei Kâo
   gơñu pơplih hĭ ƀing ană đah rơkơi kiăng kơ mă mơnuih rĭh răm;
   gơñu sĭ hĭ ƀing ană đah kơmơi kiăng kơ hơmâo tơpai
   jing gơnam gơñu či mơñum.
4“Bơ kơ ƀing gih, hơget tơlơi ƀing gih hơmâo pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Kâo lĕ, Ơ ƀing Tir, ƀing Sidôn, laih anŭn abih ƀing Philistia? Ƀing gih či rŭ nua ƀơi Kâo kơ hơget tơlơi Kâo hơmâo ngă laih hă? Tơdah ƀing gih rŭ nua ƀơi Kâo, Kâo či wir ba glaĭ ƀơi akŏ gih pô tañ biă mă yơh kơ hơget tơlơi ƀing gih hơmâo ngă laih. 5Yuakơ ƀing gih hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih mŭk dram amrăk mah Kâo hăng ba nao pơ khul sang yang gih. 6Ƀing gih hơmâo sĭ hĭ laih ƀing Yudah laih anŭn Yerusalaim kơ ƀing Grek, tui anŭn yơh ƀing gih ba ƀing gơ̆ ataih hĭ mơ̆ng plei pla ƀing gơ̆ pô.
7“Anai nê, Kâo či pơtơgŭ đĭ ƀing gơñu mơ̆ng khul anih ƀing gih hơmâo sĭ hĭ laih gơñu pơ anih anŭn, laih anŭn Kâo či ba glaĭ ƀơi khul akŏ gih pô hơget tơlơi sat ƀing gih hơmâo ngă laih. 8Kâo či sĭ hĭ ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gih kơ ƀing Yudah; laih anŭn ƀing Yudah či sĭ hĭ ƀing gơñu kơ ƀing Sabean, jing sa kơnung djuai ataih biă mă.” Yahweh hơmâo pơhiăp laih.
9Pơhaih bĕ tơlơi anai kơ lu lŏn čar:
  Prap rơmet bĕ kơ tơlơi pơblah!
   Iâu pơƀut bĕ ƀing tơhan pơblah!
   Brơi bĕ abih bang ƀing ling tơhan pơblah rai jĕ kiăng kơ kơsung blah.
  10Čruih tia bĕ khul čŏng jik gih jing hĭ khul đao gưm
   laih anŭn khul thŏng guaĭ ƀing gih jing hĭ khul tơbăk.
  Brơi bĕ kơ pô tơdu laĭ,
   “Kâo jing sa čô kơtang!”
  11Rai ječ ameč bĕ, Ơ abih bang lŏn čar mơ̆ng djŏp djang akiăng,
   laih anŭn pơƀut glaĭ bĕ pơ anih anŭn.
   Ơ Yahweh! Pơkiaŏ trŭn bĕ ƀing ling tơhan Ih kơsung blah ƀing gơñu!

  12“Brơi bĕ ƀing lŏn čar khŏm prap rơmet;
   laih anŭn rai pơ Dơnung Yehôsaphat,
  yuakơ Kâo či dŏ be̱r
   kiăng kơ phat kơđi abih bang lŏn čar mơ̆ng djŏp djang akiăng.
  13Yơr tơbiă bĕ mơnêk kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ gơñu,
   yuakơ bơyan hơpuă tơsă laih.
  Rai bĕ, juă dje̱t khul boh kơƀâo anai,
   yuakơ anih djet bă blai laih
   laih anŭn khul kơthŭng jing rơbeh rơbai,
   yuakơ tơlơi sat ƀai gơñu ăt jing prŏng hrup hăng anŭn mơ̆n!”

  14Hơmâo lu klăk klai mơnuih
   amăng dơnung Ơi Adai či khưp ngă!
  Yuakơ hrơi Yahweh jĕ či truh laih
   amăng dơnung phat kơđi anŭn.
  15Yang hrơi laih anŭn yang blan či jing hĭ kơnăm,
   laih anŭn khul pơtŭ ƀu či pơčrang bơngač dơ̆ng tah.
  16Yahweh či pơhiăp kraih mơ̆ng Ziôn
   laih anŭn pơgrŏm mơ̆ng plei Yerusalaim;
   adai lŏn či rŭng răng.
  Samơ̆ Yahweh či jing sa anih kơđap kơ ană plei Ñu,
   jing anih kơđông kơjăp kơ ƀing ană plei Israel yơh.

Ơi Adai Či Bơni Hiam Kơ Ană Plei Ñu

  17“Tui anŭn, ƀing gih či thâo krăn Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih
   jing Pô dŏ amăng anih Ziôn, jing bŏl čư̆ rơgoh hiam Kâo.
  Yerusalaim či jing hĭ plei rơgoh hiam;
   ƀing tuai ƀu či dưi wang blah hĭ ñu dơ̆ng tah.

  18“Amăng hrơi anŭn khul čư̆ či rô rai ia boh kơƀâo phrâo,
   laih anŭn khul bŏl čư̆ či rô rai ia tơsâo;
   laih anŭn abih bang čroh amăng tring Yudah či rô ia.
  Sa phŭn ia či rô tơbiă mơ̆ng sang Yahweh
   laih anŭn či pruih dơnung akasia.
  19Samơ̆ anih lŏn Êjip či jing hĭ anih hông hang,
   lŏn čar Edôm jing hĭ sa tơdron ha̱r,
   yuakơ gơñu ngă laih tơlơi sat ƀai kơ ƀing Yudah,
   amăng anih lŏn Yudah yơh gơñu pơdjai hĭ laih ƀing mơnuih ƀu hơmâo soh.
  20Yudah ăt či dŏ amăng anih lŏn kŏng ngăn anŭn nanao
   laih anŭn Yerusalaim ăt či dŏ amăng abih rơnŭk mơ̆n.
  21Bơ kơ tơlơi soh ƀing Êjip hăng ƀing Edôm pơdjai laih ƀing Yudah,
   jing tơlơi soh Kâo ƀu pap brơi ôh hlâo adih,
   Kâo či pap brơi yơh.”
 Yahweh dŏ amăng anih Ziôn!