3

Sự phán xét các nước

1 “Vì nầy, trong những ngày ấy, là thời kỳ mà Ta sẽ đem những người bị lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về, 2thì Ta sẽ tập trung tất cả các nước lại và đem chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát. Tại đó, Ta sẽ vì dân Ta và sản nghiệp Ta là Y-sơ-ra-ên mà phán xét chúng, vì chúng đã làm cho dân Ta tan tác giữa các dân tộc. Chúng đã phân chia đất Ta, 3và bắt thăm về dân Ta. Chúng đã đổi con trai mà lấy gái mại dâm, và bán con gái để lấy rượu mà uống.
4Hỡi Ty-rơ và Si-đôn cùng tất cả địa phận của Phi-li-tin, các ngươi có can hệ gì với Ta? Có phải các ngươi muốn trả thù Ta chăng? Nếu thế thì Ta sẽ khiến điều các ngươi làm đổ lại trên đầu các ngươi một cách nhanh chóng và thình lình. 5Vì các ngươi đã cướp lấy vàng bạc của Ta, và đem các báu vật của Ta vào trong các đền miếu của các ngươi; 6các ngươi đã bán con dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cho người Hi Lạp, khiến họ phải rời khỏi lãnh thổ mình. 7Nầy, Ta sẽ khiến họ nổi dậy từ nơi mà các ngươi đã bán họ; và Ta sẽ khiến điều các ngươi làm đổ lại trên đầu các ngươi. 8Ta sẽ phó con trai con gái các ngươi vào tay dân Giu-đa, và họ sẽ bán chúng cho người Sa-bê, là một dân xa xôi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Sự phán xét tại thung lũng Giô-sa-phát

  9Hãy loan báo điều nầy giữa các nước:
   Hãy chuẩn bị chiến tranh,
  Động viên các dũng sĩ.
   Tất cả lính chiến hãy tiến tới và xung trận!
  10Hãy lấy lưỡi cày rèn gươm,
   Lấy lưỡi liềm rèn giáo.
   Người yếu ớt hãy nói: “Tôi mạnh mẽ!”
  11Hỡi tất cả các nước chung quanh, hãy mau đến và tập hợp tại đó!
   “Lạy Đức Giê-hô-va, xin sai các dũng sĩ của Ngài xuống đó!”

  12“Các nước hãy dậy, đi lên thung lũng Giô-sa-phát,
   Vì đó là nơi Ta sẽ ngồi phán xét tất cả các dân tộc chung quanh.
  13Hãy tra lưỡi hái vào vì mùa gặt đã tới.
   Hãy đến đạp nho vì hầm ép đã đầy, các thùng đã tràn,
   Vì tội ác của chúng lớn lắm.”
  14Đoàn người đông đảo, thật là đông đảo
   Tại thung lũng Chung Thẩm!
  Vì ngày Đức Giê-hô-va gần kề
   Trong thung lũng Chung Thẩm.
  15Mặt trời và mặt trăng trở nên tối tăm,
   Các ngôi sao thu ánh sáng lại.
  16Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn;
   Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem.
   Các tầng trời và cả mặt đất đều rung chuyển.
  Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho dân Ngài,
   Là đồn lũy cho con dân Y-sơ-ra-ên.

Lời hứa ban phước cho dân Đức Chúa Trời

  17“Bấy giờ, các con sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con,
   Đấng ngự tại Si-ôn, là núi thánh Ta.
  Giê-ru-sa-lem sẽ là thành thánh
   Và người ngoại quốc sẽ không còn xâm chiếm nó nữa.”
  18Trong ngày ấy, các núi nhỏ rượu ngọt ra;
   Các đồi sẽ tuôn chảy sữa,
  Tất cả các khe Giu-đa sẽ có nước chảy cuồn cuộn.
   Một dòng suối sẽ chảy ra từ nhà Đức Giê-hô-va
   Và nhuần tưới thung lũng Si-tim.
  19Ai Cập sẽ trở nên hoang vu,
   Ê-đôm trở thành hoang mạc tiêu điều;
  Vì chúng đã đối đãi bạo ngược với con dân Giu-đa
   Và làm đổ máu vô tội ra trong đất mình.
  20Nhưng Giu-đa sẽ có dân sinh sống mãi mãi,
   Và Giê-ru-sa-lem sẽ tồn tại từ đời nầy qua đời kia.
  21Ta sẽ làm sạch nợ máu của họ mà Ta chưa từng làm sạch,
   Vì Đức Giê-hô-va ngự tại Si-ôn.