Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh
Ƀing mă tŭ: Ƀing Israel amăng dêh čar gah dư̱r
Hrơi čih: Yônah laĭ lui hlâo amăng rơnŭk Yerobam tal dua git gai wai lăng (793-753 Hlâo Kơ Krist). Hrơi čih hră anai jing kơplăh wăh thŭn 750 hăng thŭn 725 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Amăng tơlơi ră ruai kơ tơlơi Ơi Adai khăp pơmĭn ƀlơ̆ng kơ abih bang mơnuih mơnam, Yônah ngưi ngai khăng akŏ pơala brơi kơ tơlơi ga̱r ƀing Israel kơ tơlơi ƀing gơñu khăp pơgop pơlir hăng Ơi Adai, laih anŭn kơ tơlơi ƀing gơñu ƀu tŭ ư kiăng kơ pơpha tơlơi pap Khua Yang hăng ƀing lŏn čar pơkŏn.

Sŏp hră Yônah jing sa sŏp hră ƀu hrup hăng hơdôm sŏp hră laĭ lui hlâo pơkŏn amăng Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam ôh, samơ̆ amăng hră anŭn hơmâo tơlơi ră ruai jing tơlơi pơruai glaĭ tơlơi truh kơ pô pơala, jing pô hơngah ƀu kiăng tui gưt ôh kơ tơlơi Ơi Adai pơđar. Ơi Adai pơtă brơi kơ ñu nao pơ plei prŏng Nineweh, jing plei phŭn lŏn čar Assiria laih anŭn ăt jing rŏh ayăt hăng ƀing Israel mơ̆n. Samơ̆ Yônah hơngah ƀu kiăng nao pơ anih anŭn hăng pơhaih tơlơi Ơi Adai pơtă ôh, yuakơ ñu pơmĭn tơdah ñu nao pơ lŏn čar anŭn, Ơi Adai ƀu či pơrai hĭ ôh lŏn čar anŭn. Tơdơi kơ tơlơi truh tơnap prŏng anŭn, Yônah gir đôč kiăng tui gưt kơ tơlơi Ơi Adai pơtă; hơnăl tuč, ñu bơngơ̆t bơngañ rơngot hơning yơh tơdang ñu ƀuh tơlơi răm rai ƀu truh ôh ƀơi lŏn čar anŭn.
 Sŏp hră anai pơrơđah kơ tơlơi dưi prŏng glông Ơi Adai gah ngŏ kơ kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă. Samơ̆ hloh kơ abih bang, hră anai pơrơđah kơ tơlơi Ơi Adai jing sa čô Ơi Adai khăp laih anŭn pap khăp, jing Pô ƀu pơrai hĭ ôh lŏn čar anŭn, samơ̆ Ñu pap brơi laih anŭn pơklaih hĭ lŏn čar anŭn wơ̆t tơdah ƀing mơnuih anŭn jing ƀing rŏh ayăt hăng ƀing ană plei Ñu.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi Ơi Adai iâu Yônah laih anŭn tơlơi ñu ƀu tui gưt (1:1-17)
Tơlơi Yônah kơhma̱l laih anŭn tơlơi Ơi Adai pơklaih ñu (2:1-10)
Boh hiăp Yônah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Nineweh (3:1-10)
Tơlơi Ơi Adai pap khăp kơ plei Nineweh (4:1-11)