Giới Thiệu

 Sách Giô-na nói về câu chuyện của một tiên tri không muốn vâng phục mạng lệnh của Chúa. Đức Chúa Trời sai Giô-na đi đến thành Ni-ni-ve, thủ đô của A-si-ri, một nước cừu địch của Y-sơ-ra-ên. Giô-na không muốn mang sứ điệp của Chúa đến Ni-ni-ve vì ông tin rằng Chúa sẽ không thi hành lời cảnh cáo hủy diệt thành này. Sau một số biến cố lạ lùng xảy ra cho ông, Giô-na miễn cưỡng vâng lời nhưng sau cùng ông cũng giận dỗi vì lời cảnh cáo tai họa của ông không thành.
 Sách Giô-na nói đến quyền chủ tể của Đức Chúa Trời trên vạn vật. Và Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, nhân từ, Ngài sẳn sàng tha thứ và giải cứu ngay cả kẻ thù của tuyển dân Ngài thay vì trừng phạt và hủy diệt họ.

Bố Cục

1. Giô-na được kêu gọi và bất tuân lệnh Chúa 1:1-17
2. Giô-na ăn năn và được giải cứu 2:1-10
3. Sứ điệp cảnh cáo Ni-ni-ve 3:1-10
4. Chúa thương xót Ni-ni-ve 4:1-11