Klei Hưn Mdah

Hdruôm hră Y-Yôna amâo msĕ ôh hŏng hdruôm hră phung khua pô hưn êlâo mkăn hlăm Klei Aê Diê Blŭ, hdruôm hră bi êdah klei yăl dliê bŏ hŏng klei hyưt huĭ kơ sa čô khua pô hưn êlâo kyua klei amâo gưt asăp klei Aê Diê mtă. Aê Diê mtă brei ñu nao kơ sa boh ƀuôn prŏng Niniwơ, ƀuôn ala mtao Asiri jhŏng ktang, jing phung roh ktang tĭt hŏng phung găp djuê Israel. Ƀiădah Y-Yônas hngah amâo čiăng nao mtô Klei Aê Diê Blŭ tinăn ôh, kyuadah ñu amâo đăo sĭt Aê Diê srăng bi sĭt klei bi kmhal bi rai ƀuôn prŏng anei. Leh jih đa klei truh yuôm bhăn kơ ñu, Y-Yônas gưt asăp Khua Yang ƀiădah hŏng klei amâo mơak sĭt ôh, leh anăn knhal tuč ai tiê ñu bŏ hŏng klei čôñ ăl tơdah ƀuh klei ñu mtô kơ klei bi rai ƀuôn amâo bi sĭt ôh.
 Hdruôm hră Y-Yôna bi êdah klei kiă kriê klei dưi prŏng Aê Diê hŏng jih jang mnơ̆ng Ñu hrih mjing leh. Ƀiădah ti dlông hĭn kơ jih klei anăn, hdruôm hră bi êdah Aê Diê pô bŏ hŏng klei khăp leh anăn klei pap, Ñu srăng pap brei leh anăn bi mtlaih wăt phung roh hŏng găp djuê Ñu, tui si năng djŏ digơ̆ srăng tŭ klei bi kmhal leh anăn klei rai tuč.

Jar

Klei Aê Diê iêu Y-Yôna leh anăn klei ñu amâo gưt asăp ôh. (1:1-16)
Y-Yôna kmhal klei soh leh anăn klei Aê Diê bi mtlaih ñu (2:2-11)
Klei Y-Yôna mtă kơ ƀuôn Niniwơ brei răng (3:1-10)
Klei Aê Diê pap ƀuôn Niniwơ (4:1-11)