1

1Muaj ib hnub Vajtswv hais rau Yaunas uas yog Amitais tus tub. 2Vajtswv hais tias, “Koj cia li mus rau pem lub nroog Nineves uas loj heev thiab qhia rau lub nroog ntawd, vim lawv tej kev ua phem ua qias twb nrov tuaj txog kuv lawm.” 3Tiamsis Yaunas xav khiav ntawm Vajtswv mus, nws thiaj mus rau lwm qhov lawm. Nws mus rau hauv lub nroog Yaupas; thaum nws mus txog nrad, nws pom ib lub nkoj uas tabtom yuav sawv kev mus rau tim tebchaws Xapees. Nws txawm them nqi nkoj thiab nrog cov neeg ntawd mus rau tim tebchaws Xapees, kom nws nyob deb ntawm tus TSWV.
4Tiamsis tus TSWV tso cua daj cua dub hlob heev los ntsawj hiavtxwv ua rau lub nkoj yuav tog. 5Cov neeg uas nyob hauv lub nkoj ntshai heev thiab quaj qw, nyias thov nyias tus vajtswv pab. Lawv thau tej khoom hnyav hauv lub nkoj povtseg pov rau hauv hiavtxwv kom lub nkoj sib. Thaum ntawd Yaunas mus pw tsaug zog rau theem hauv qab lawm.
6Tus thawj tsav nkoj nqis mus pom Yaunas thiab hais rau nws tias, “Koj tseem pw tsaug zog ua dabtsi? Cia li sawv thiab thov koj tus Vajtswv pab. Tej zaum nws yuav hlub peb thiab cawm peb txojsia.”
7Cov neeg hauv lub nkoj sib tham zom zaws hais tias, “Cia peb sau sawvdaws npe thiab rho ntawv saib leejtwg yog tus ua txhaum thiaj ua rau peb raug kev txhawj ntshai li no.” Lawv txawm pom zoo ua li ntawd, ces lawv rho tau Yaunas lub npe. 8Yog li ntawd, lawv thiaj hais rau Yaunas hais tias, “Koj cia li qhia rau peb tamsim no saib! Leejtwg yog tus ua txhaum thiaj li muaj tej xwm no? Koj tuaj ua dabtsi ntawm no? Koj tuaj lub tebchaws twg tuaj? Thiab koj yog haivneeg dabtsi?”
9Yaunas teb hais tias, “Kuv yog neeg Henplais, kuv pehawm tus TSWV uas yog Vajtswv tus nyob saum ntuj; nws yog tus tsim lub ntiajteb thiab dej hiavtxwv.” 10Yaunas qhia rau lawv hais tias nws tabtom khiav tus TSWV.
 Cov neeg hauv nkoj ntshai heev thiab lawv hais rau Yaunas tias, “Qhov uas koj ua no yog ib qho tsis zoo thiab tsis tsimnyog ua hlo li!”
11Cua daj cua duab ntsawj hlob heev zuj zus; yog li ntawd, cov neeg hauv nkoj thiaj li nug Yaunas hais tias, “Peb yuav ua li cas rau koj cua thiaj tu?”
12Yaunas teb hais tias, “Nej muab kuv pov rau hauv hiavtxwv, cua thiaj yuav tu. Kuv paub hais tias kuv yog tus uas ua txhaum lawm, thiaj muaj cua daj cua dub los ntsawj nej li no.”
13Txawm yog li ntawd los cov neeg hauv lub nkoj tsis ua raws li Yaunas hais, lawv pheej tas zog nquam kom lub nkoj mus lawm tim ntug xwb. Tiamsis cua daj cua dub pheej ntsawj hlob heev zuj zus tuaj ua rau lawv nquam lub nkoj mus tsis tau rau qhov twg li. 14Yog li ntawd, lawv thiaj tsa suab thov tus TSWV hais tias, “Tus TSWV, thov koj tsis txhob rau txim tuag rau peb, vim qhov uas peb txov tus txivneej no txojsia. Tus TSWV, thov koj lees paub tej no; twb yog koj ua thiaj muaj tej no ntag.” 15Ces lawv txawm muab Yaunas pov rau hauv hiavtxwv, thiab tamsim ntawd hiavtxwv cia li tus thiab tsis ntas lawm. 16Thaum cov neeg hauv lub nkoj pom li ntawd, lawv ntshai tus TSWV heev; lawv muab khoom hlawv fij rau tus TSWV thiab coglus yuav pehawm nws.
17Tiamsis tus TSWV kom ib tug ntses loj heev tuaj nqos Yaunas, Yaunas nyob hauv ntses plab tau peb hnub peb hmos.