2

Giô-na Cầu Nguyện

1Từ trong bụng cá, Giô-na cầu nguyện với CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông. 2Ông cầu nguyện rằng,
  “Từ giữa cơn hoạn nạn con kêu cầu CHÚA,
  Ngài đã đáp lời con.
  Từ trong bụng của âm phủ con van xin,
  Ngài đã nghe tiếng con.
  3Ngài đã quăng con vào vực thẳm,
  Vào tận đáy sâu của lòng biển,
  Các dòng nước đã cuốn hút con;
  Tất cả các lượn sóng và ba đào đã vùi dập con.
  4Vì thế con nói, ‘Con đã bị khai trừ khỏi thánh nhan của Ngài,
  Dầu vậy, con vẫn hướng về đền thánh của Ngài mà trông đợi.’
  5Nước bao phủ, chực cướp lấy mạng sống con,
  Vực sâu bao quanh con,
  Rong rêu quấn quýt đầu con.
  6Con đã bị chìm sâu xuống tận nền các núi,
  Ðất bên dưới đã gài then để giữ con lại vĩnh viễn.
  Nhưng lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con,
  Ngài đã đem mạng sống con lên từ nơi vực thẳm.
  7Khi mạng sống con tàn dần, con nhớ đến CHÚA,
  Và lời cầu nguyện của con đã thấu đến Ngài,
  Vào tận trong đền thánh của Ngài.
  8Những kẻ bám víu vào các thần tượng hư không đã tự khước từ ân sủng dành cho chúng.
  9Còn con, con sẽ dâng của lễ lên Ngài với lời cảm tạ.
  Con sẽ trả những gì con đã hứa nguyện với Ngài,
  Vì sự giải cứu chỉ đến từ CHÚA.”
  10Bấy giờ CHÚA ra lệnh cho con cá, và nó mửa Giô-na ra trên đất khô.