2

Lời cầu nguyện của Giô-na

1Khi đang ở trong bụng cá, Giô-na cầu nguyện cùng CHÚA là Thượng-Đế như sau,
  2“Lúc gặp nguy biến,
   tôi kêu cầu cùng CHÚA,
   thì Ngài trả lời tôi.
  Tôi sắp chết
   nên tôi kêu xin cùng Ngài,
   Ngài liền nghe tiếng tôi.
  3Ngài ném tôi vào biển cả,
   vào biển sâu thẳm.
   Nước bao phủ tôi,
  các lượn sóng dữ dội của Ngài
   ào ạt trùm qua tôi.
  4Tôi thưa, ‘Tôi bị đuổi khỏi trước mặt CHÚA,
   nhưng tôi vẫn hi vọng
   lại được nhìn Đền Thánh Ngài.’
  5Nước biển ngập lên đến cổ họng tôi.
   Biển sâu bao trùm tôi;
   các rong biển quấn trên đầu tôi.
  6Tôi đi xuống đáy biển, nơi nền của các núi.
  Tôi tưởng sẽ bị nhốt trong ngục nầy mãi mãi,
   nhưng Ngài cứu tôi ra khỏi hố sự chết,
  lạy CHÚA là Thượng-Đế tôi.
  7Khi đời tôi sắp tàn,
   thì tôi nhớ lại CHÚA.
  Tôi cầu nguyện cùng Ngài,
   Ngài nghe tiếng tôi từ Đền Thánh Ngài.
  8Những kẻ thờ lạy các thần tượng
   vô ích quay mặt khỏi Đấng đã tỏ lòng nhân từ đối với họ.
  9Nhưng tôi sẽ ca ngợi và cảm tạ Ngài
   trong khi dâng của lễ cho Ngài.
  Tôi sẽ giữ trọn lời hứa tôi cùng Ngài.
   Sự cứu rỗi đến từ CHÚA!”
10Sau đó CHÚA phán cùng con cá, nó liền mửa Giô-na ra trên đất khô.