2

Yaunas Tej Lus Thov Vajtswv

1Yaunas thov tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv hauv ntse plab tuaj hais tias:
  2“Tus TSWV, vim kuv txojkev
   txomnyem, kuv thov koj,
  thiab koj twb teb kuv tej lus thov
   lawm.
  Kuv nyob hauv tubtuag teb quaj thov koj pab kuv,
  koj hnov kuv tej lus thiab teb kuv
   tej lus thov.
  3Koj muab kuv pov rau hauv qabthu
   hiavtxwv qhov uas tob tshaj plaws,
  nyob hauv no dej nyab puagncig kuv,
   koj lub hwjchim ua dej nphau pes nphwv los npog kuv.
  4Kuv thiaj xav hais tias koj muab kuv
   xyeeb tawm ntawm koj lub xubntiag mus,
  thiab kuv yuav tsis tau pom koj lub Tuamtsev
   uas dawbhuv ib zaug li lawm.
  5Dej nphau nphwv los npog kuv thiab
   ua rau kuv ua tsis taus pa li lawm;
  hiavtxwv nyab puagncig kuv thiab tej ntxhuab
  hauv hiavtxwv rig thoob plaws kuv lub taubhau.
  6Kuv poob mus ti nkaus rau hauv tej qab taw roob,
  hauv lub tebchaws uas tej roojvag
   kaw ntom nti mus ibtxhis li.
  Tiamsis tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv,
  koj rub kuv tawm hauv tivtxwv dej los muaj txojsia nyob.
  7Tus TSWV, thaum uas kuv txojsia
   yuav tu, kuv thov koj pab kuv;
  koj nyob hauv koj lub Tuamtsev uas
   dawbhuv hnov kuv tej lus thov.
  8Cov neeg pe tej mlom uas tsis muaj
   nqis dabtsi yeej tsis muab lub siab npuab koj.
  9Tiamsis kuv yuav hu nkauj qhuas koj
   yuav tua tsiaj fij rau koj,
  thiab kuv yuav ua raws li uas kuv
   tau coglus tseg rau koj lawm.
  Txojkev cawm dim yog los ntawm tus TSWV los xwb!”
10Ces tus TSWV thiaj hais kom tus ntses tawm tuaj ntuav Yaunas rau tim ntug dej, thiab tus ntse txawm uas li ntawd.