2

Yonaa Daux Gaux

1Yonaa yiem domh mbiauz nyei ga'sie gu'nyuoz daux gaux mbuox Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh.
  2“Ziouv aac,
  yie buangh zuqc kouv naanc yie heuc meih,
   meih yaac dau yie.
  Yie yiem yiemh gen heuc meih tengx,
   meih yaac haiz yie nyei waac.
  3Meih zorqv yie zoi njiec koiv ndo nyei dorngx,
   njiec taux koiv-ndoqv,
   wuom weih gormx ziemx jienv yie.
   Meih nyei yietc zungv wuom-laangc guaatv jiex yie gu'nguaaic.
  4Yie laaic yietc liuz maiv duqv aengx yiem meih nyei nza'hmien aqv.
  Yietc liuz yaac maiv duqv buatc meih nyei singx dinc.
  5Wuom yiemx jienv yie gu'nguaaic,
   wuom gomv ndipc yie.
  Guh biuh yaac nzenc jienv yie nyei m'nqorngv.
  6Yie ndortv njiec taux mbong ga'ndiev maengx,
   ndortv njiec taux norm deic-bung,
   laatc gaengh yaac yietc liuz forv jienv.
  Mv baac Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aac,
   meih dorh yie yiem ndo haic nyei dorngx cuotv daaih
    bun yie corc maaih maengc ziangh jienv nyei.
  7“Ziouv aac, yie haiz aav lamh deix guangc maengc wuov zanc,
   yie ziouc jangx zuqc meih yaac daux gaux.
  Meih yiem meih nyei singx dinc haiz yie daux gaux nyei waac.
  8“Mienh zaangc maiv maaih qaqv nyei miuc-fangx,
   se ninh mbuo guangc meih, maiv gan meih.
  9Mv baac yie oix baaux nzung ceng meih,
   yaac oix zorqv saeng-kuv ziec meih,
   yaac ei jienv yie laengz jiex nyei waac zoux.
  Ziouv aac, kungx meih ganh hnangv haih njoux maengc.”
10Yonaa daux gaux baac, Ziouv mbuox mbiauz lov Yonaa cuotv wuov mbienx. Mbiauz ziouc lov ninh cuotv daaih aqv.