2

Tơlơi Yônah Iâu Laĭ

1Mơ̆ng hlŭng akan, Yônah iâu laĭ Yahweh Ơi Adai ñu tui anai,
  2“Amăng tơlơi tơnap tap kâo,
   Ơ Yahweh, kâo iâu kwưh Ih,
   laih anŭn Ih laĭ glaĭ kơ kâo.
  Mơ̆ng anih Seôl jing hlung dơlăm tơlơi djai
   kâo iâu kwưh kơ tơlơi djru, laih anŭn Ih hơmư̆ kâo.
  3Ih hơmâo glŏm trŭn hĭ laih kâo amăng anih hlung dơlăm,
   truh pơ atur ia rơsĭ, jing anih ia li̱ng go̱m jum dar kâo,
   laih anŭn abih dơnai jơlah ia kơtang Ih tơglŭng gah ngŏ kâo.
  4Kâo pơmĭn Ih puh pơđuaĭ hĭ laih kâo mơ̆ng anăp ih
   samơ̆ wơ̆t tơdah hrup hăng anŭn, kâo ăt lăng nao pơ Sang Yang rơgoh hiam Ih mơ̆n.
  5Ia anai rai ƀơi ngŏ kâo laih anŭn pơhơngŏt hĭ kâo;
   ia anai go̱m hĭ kâo abih,
   laih anŭn rơ̆k bring păl jum dar akŏ kâo.
  6Kâo trŭn nao truh pơ atur akha khul čư̆,
   pơ lŏn tơnah hăng amăng ja̱ng krư̆ khuă jum dar kâo hlŏng lar.
  Samơ̆ Ih, Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi,
   hơmâo ba kâo glaĭ hơdip mơ̆ng anih hlung dơlăm.
  7Tơdang kâo pơmưn tơlơi hơdip kâo tơhrŏh đuaĭ hĭ,
   giŏng anŭn, Ơ Yahweh, kâo iâu laĭ kơ Ih,
   laih anŭn amăng Sang Yang rơgoh hiam Ih yơh, Ih hơmư̆ kâo.
  8Bơ kơ ƀing kơkuh pơpŭ kơ rup trah ƀu tŭ yua anŭn
   ƀing gơñu hơmâo lui hĭ laih tơlơi tŏng ten gơñu hăng Ih.
  9Samơ̆ kâo či adoh bơni hơơč kơ Ih yơh;
   kâo či pơyơr kơ Ih sa gơnam ngă yang
   laih anŭn ngă tơlơi hơget kâo hơmâo ƀuăn laih hăng Ih.
  Tơlơi pơklaih rai mơ̆ng Ih yơh Yahweh ăh!”
10Giŏng anŭn, Yahweh pơđar akan anŭn ô̱̆ tơbiă hĭ Yônah ƀơi ha̱ng ia, laih anŭn akan ngă tui mơtam.