3

Giô-na tại Ni-ni-ve

1Một lần nữa, Chúa Hằng Hữu lại bảo Giô-na: 2“Con hãy vùng dậy, đi qua thành phố lớn Ni-ni-ve mà công bố sứ điệp Ta đã truyền cho con."
3Vậy, Giô-na vùng dậy, đi qua Ni-ni-ve, theo lệnh của Chúa Hằng Hữu. Ni-ni-ve là một thành phố lớn, đi quanh thành phải mất ba ngày. 4Vào thành, Giô-na đi một ngày và lớn tiếng tuyên bố: "Còn 40 ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị phá đổ!"
5Nhân dân Ni-ni-ve tin Thượng Đế, nên họ thông báo nhịn ăn và mặc áo tang từ nhỏ đến lớn đều răm rắp tuân hành. 6Sứ điệp truyền đến tận hoàng đế Ni-ni-ve. Hoàng đế đang ngồi trên ngai liền đứng dậy, cởi bỏ vương bào, mặc áo tang và ngồi trong tro. 7Hoàng đế truyền lệnh cho các nhà lãnh đạo quốc dân thông báo khắp kinh đô rằng: "Bất luận người hay vật, bất kể bầy bò hay bầy chiên, tất cả đều phải nhịn ăn! Tuyệt đối không được ăn uống, 8tất cả người và vật đều phải mặc áo tang! Mỗi người phải gắng sức cầu khẩn Chân Thần! Mỗi người phải lìa bỏ con đường gian ác và công việc hung dữ của mình! 9Biết đâu Chân Thần ngó lại, đổi ý, ngưng cơn phẫn nộ phừng phừng của Ngài và cho chúng ta thoát chết!"
10Thượng Đế thấy việc họ làm, biết họ lìa bỏ đường gian ác, nên Ngài đổi ý không giáng tai họa hình phạt như Ngài đã phán.