3

Yauna moog txug Ninave

1Yawmsaub has lug tuaj rua Yauna zag ob has tas, 2“Ca le sawv tseeg moog rua lub nroog luj Ninave hab tshaaj tawm rua lub nroog hov lawv le kuv has rua koj.” 3Yauna txhad sawv tseeg moog rua lub nroog Ninave lawv le Yawmsaub tej lug. Ninave yog lub nroog luj heev, daav heev moog peb nub ke txhad dhau. 4Yauna chiv moog rua huv lub nroog tau ib nub ke, nwg le qw has tas, “Tshuav plaub caug nub xwb Ninave yuav raug puam tsuaj.” 5Cov pejxeem huv lub nroog Ninave kuj ntseeg Vaajtswv. Puab tshaaj tawm kuas yoo mov. Puab muab khaub seev tsaaj lug naav, tug hlub tug yau huvsw.
6Tej xuv nuav nrov moog txug vaajntxwv huv Ninave, mas nwg sawv tseeg sau nwg lub zwm txwv, hle nwg cev tsoog tsho tseg muab khaub seev tsaaj lug naav hab nyob huv qhov tshauv. 7Nwg tawm ib tsaab ntawv tshaaj tawm thoob plawg lub nroog Ninave has tas, “Vaajntxwv hab cov kws ua hlub tawm tsaab ntawv nuav. Txwv tu nrho tuabneeg hab tsaj txhu, tsw has nyuj yaaj tshws kuas tsw xob swm yaim ib yaam daabtsw le, tsw xob noj tsw xob haus dej le. 8Ca tuabneeg hab tsaj txhu naav khaub seev tsaaj, hab kub sab quas lug thov Vaajtswv. Ca txhua tug tig hlo ntawm nwg txujkev phem lug hab ntawm tej kev limham ndais ntuj kws nwg txhais teg ua. 9Leejtwg yuav txawj paub? Tej zag Vaajtswv yuav ntxeev dua sab hab tso nwg txujkev npau tawg ceev tseg, peb txhad tsw puam tsuaj.”
10Thaus Vaajtswv pum tej kws puab ua hab pum qhov kws puab tig hlo ntawm puab tej kev phem, Vaajtswv kuj hloov sab tsw tso tej xwm txheej phem kws nwg has tas nwg yuav tso lug raug puab lawm.