3

Yauna mus txog Ninave

1Yawmsaub hais lus tuaj rau Yauna zaum ob hais tias, 2“Cia li sawv tsees mus rau lub nroog loj Ninave thiab tshaj tawm rau lub nroog ntawd raws li kuv hais rau koj.” 3Yauna thiaj sawv tsees mus rau lub nroog Ninave raws li Yawmsaub tej lus. Ninave yog lub nroog loj heev, dav heev mus peb hnub ke thiaj dhau. 4Yauna pib mus rau hauv lub nroog tau ib hnub ke, nws li qw hais tias, “Tshuav plaub caug hnub xwb Ninave yuav raug puam tsuaj.” 5Cov pejxeem hauv lub nroog Ninave kuj ntseeg Vajtswv. Lawv tshaj tawm kom yoo mov. Lawv muab khaub seev tsaj los hnav, tus hlob tus yau huvsi.
6Tej xov no nrov mus txog vajntxwv hauv Ninave, mas nws sawv tsees saum nws lub zwm txwv, hle nws cev tsoos tsho tseg muab khaub seev tsaj los hnav thiab nyob hauv qhov tshauv. 7Nws tawm ib tsab ntawv tshaj tawm thoob plaws lub nroog Ninave hais tias, “Vajntxwv thiab cov uas ua hlob tawm tsab ntawv no. Txwv tu nrho neeg thiab tsiaj txhu, tsis hais nyuj yaj tshis kom tsis txhob sim yaim ib yam dabtsi li, tsis txhob noj tsis txhob haus dej li. 8Cia neeg thiab tsiaj txhu hnav khaub seev tsaj, thiab kub siab lug thov Vajtswv. Cia txhua tus tig kiag ntawm nws txojkev phem los thiab ntawm tej kev limhiam ntais ntuj uas nws txhais tes ua. 9Leejtwg yuav txawj paub? Tej zaum Vajtswv yuav ntxeev dua siab thiab tso nws txojkev npau taws ceev tseg, peb thiaj tsis puam tsuaj.”
10Thaum Vajtswv pom tej uas lawv ua thiab pom qhov uas lawv tig kiag ntawm lawv tej kev phem, Vajtswv kuj hloov siab tsis tso tej xwm txheej phem uas nws hais tias nws yuav tso los raug lawv lawm.