3

Yaunas Mloog Vajtswv Lus

1Tus TSWV rov hais rau Yaunas hais tias, 2“Koj cia li mus rau pem lub nroog Nineves uas yog lub nroog loj, thiab mus qhia rau lawv raws li tej lus uas kuv twb qhia rau koj lawm.” 3Yog li ntawd, Yaunas thiaj mloog tus TSWV lus thiab mus rau pem lub nroog Nineves uas yog lub nroog uas loj heev, mus kotaw peb hnub thiaj li dhau. 4Yaunas sawv kev mus rau pem lub nroog; thaum uas nws mus tau ib hnub lawm, nws tshaj tawm hais tias, “Tshuav plaub caug hnub saum no, lub nroog Nineves yuav raug puastsuaj!”
5Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Nineves txawm ntseeg Vajtswv tej lus. Yog li ntawd, lawv thiaj txiav txim siab kom txhua tus ua kevcai yoo mov. Tsis hais tej nomtswv, tej tub qhe, thiab tus hlob tus yau muab ntaubtsaj los npua qhia hais tias lawv twb tso txojkev txhaum tseg lawm.
6Thaum tus vajntxwv uas kav lub nroog Nineves hnov dheev txog tej lus ntawd, nws txawm nqis saum nws lub zwmtxwv los, hle nws lub tsho ntev tseg, muab ntaubtsaj los npua, thiab mus zaum hauv qhov tshauv. 7Nws tshaj tawm rau tsoom pejxeem hauv lub nroog Nineves hais tias, “Ntawm no yog vajntxwv thiab nws cov nomtswv tej lus samhwm rau sawvdaws: Tsis pub leejtwg noj ib yam dabtsi; tsis hais txhua tus neeg, txhua tus nyuj thiab txhua tus yaj huv tibsi. 8Txhua tus neeg thiab txhua tus tsiaj yuav tsum npua ntaubtsaj. Txhua tus yuav tsum thov Vajtswv kom kawg siab kawg ntsws thiab tso tej kev phem kev qias huv tibsi tseg. 9Tej zaum Vajtswv yuav hloov siab; tej zaum nws yuav tsis chim rau peb thiab peb yuav tsis tuag!”
10Vajtswv pom tej uas lawv tau ua ntawd; nws pom lawv tso lawv tej kev txhaum tseg lawm tiag. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj hloov siab thiab tsis rau txim rau lawv raws li uas nws tau hais tseg.