3

Klei Phung Niniwơ Kmhal kơ Klei Soh

1Yêhôwa blŭ kơ Y-Yôna tal dua, lač, 2“Kgŭ bĕ ih, nao kơ ƀuôn Niniwơ, ƀuôn prŏng anăn, leh anăn hưn kơ ñu klei mtô kâo bi êdah leh kơ ih.” 3Snăn Y-Yôna kgŭ leh anăn nao kơ ƀuôn Niniwơ tui si klei Yêhôwa blŭ. Ƀuôn Niniwơ jing ƀuôn prŏng êdi, arăng dưi găn hlăm tlâo hruê êbat. 4 Dơ̆ng mơ̆ng hruê tal sa Y-Yôna mŭt hlăm ƀuôn anăn, Ñu ur lač, “Adôk pă pluh hruê leh anăn arăng srăng bi rai ƀuôn Niniwơ!” 5Phung mnuih ƀuôn sang Niniwơ đăo kơ Aê Diê, diñu mkŏ mjing sa klei kăm ƀơ̆ng huă, leh anăn hơô klŭng, mơ̆ng phung prŏng hĭn truh kơ phung điêt hĭn hlăm diñu.
6Klei mrâo mrang anăn truh kơ mtao ƀuôn Niniwơ, ñu kgŭ mơ̆ng jhưng mtao ñu, toh hĕ ao jhung ñu, hơô klŭng, leh anăn dôk gŭ hlăm hbâo. 7Ñu brei klei mtă leh anăn mơĭt hră mtă anăn tar ƀuôn Niniwơ, “Tui si klei mtao leh anăn phung khua ñu mtă snei: Đăm brei mnuih amâodah hlô mnơ̆ng, êmô amâodah biăp bê djiêl sa mta mnơ̆ng ôh; đăm brei diñu ƀơ̆ng huă amâodah mnăm êa ôh, 8ƀiădah brei phung mnuih wăt hlô mnơ̆ng hơô klŭng sơăi, leh anăn brei jih jang wah lač hŏng jih ai tiê kơ Aê Diê; sĭt nik brei grăp čô lui êlan jhat leh anăn klei ƀai. 9Hlei thâo, năng ai Aê Diê srăng bi mlih klei mĭn leh anăn lui hĕ klei ñu ngêñ hlơr, čiăng kơ drei amâo srăng rai tuč ôh?”
10Tơdah Aê Diê ƀuh klei diñu ngă, klei diñu lui êlan jhat diñu, Aê Diê bi mlih klei mĭn leh anăn amâo ngă ôh klei jhat gơ̆ lač leh srăng ngă kơ diñu.