4

Yaunas Kev Chim thiab Vajtswv Kev Hlub

1Yaunas tsis txaus siab rau tej no thiab nws chim kawg li. 2Yog li ntawd, Yaunas thiaj thov Vajtswv hais tias, “Tus TSWV, thaum kuv yuav sawv kev hauv tsev tuaj, kuv puas tau hais rau koj ua ntej tias koj yeej yuav ua li no? Twb yog vim li no kuv thiaj nrhiav kev khiav mus rau tim tebchaws Xapees. Kuv paub koj yog tus Vajtswv uas muaj kev hlub, siab ntev, siab dawb siab zoo, npaj rawv tos hloov siab thiab tsis rau txim. 3Tus TSWV, tamsim no thov koj cia li rho kuv txojsia mus, rau qhov yog kuv tuag yuav zoo dua li kuv ua neej nyob.”
4Tus TSWV teb hais tias, “Puas tsimnyog koj chim npaum li ko?”
5Yaunas tawm hauv lub nroog mus rau sab hnubtuaj thiab nws mus so rau tid. Nws ua tau ib lub tsev pheebsuab rau nws nraim ntxoo tos saib puas muaj xwm dabtsi tshwmsim rau lub nroog Nineves. 6Tus TSWV uas yog Vajtswv ua ib tsob ntoo tuaj ua duab ntxoov ntxoo rau Yaunas nraim tshav, thiab ua rau Yaunas zoo siab kawg li. Yaunas txaus siab heev rau tsob ntoo ntawd. 7Tiamsis hnub tom qab thaum kaj ntug txoog, Vajtswv kom ib tug kab los noj tsob ntoo ntawd; tsob ntoo cia li ntsws thiab tuag lawm. 8Thaum lub hnub tawm tuaj, Vajtswv tso ib cov cua kub heev ntsawj sab hnubtuaj tuaj, thiab tshav ntuj ziab Yaunas taubhau ua rau nws tsaus muag. Yog li ntawd, Yaunas thiaj xav hais tias kheevlam yog nws twb tuag lawm. Nws thiaj hais tias, “Cia kuv tuag mus yuav zoo dua li kuv ua neej nyob.”
9Tiamsis Vajtswv hais rau Yaunas hais tias, “Puas tsimnyog koj chim rau tsob ntoo no?”
 Yaunas teb hais tias, “Yeej tsimnyog kuv chim kawg li; kuv chim tshuav tuag lawm xwb!”
10Tus TSWV hais rau Yaunas hais tias, “Ib hmos xwb tsob ntoo no hlob tuaj, thiab ib hmos xwb tsob ntoo no tuag lawm; koj twb tsis tau siv dag siv zog cog tsob ntoo no thiab koj twb tsis tau ua kom nws loj hlob tuaj, ua ciav koj twb khuvxim tsob ntoo no tas npaum. 11Yog li ntawd, kuv yimhuab khuvxim lub nroog Nineves uas yog lub nroog loj ntawd. Dua li ntawd, tseem muaj tej menyuam yaus uas tsis paub qabhau dabtsi coob tshaj ib puas nees nkaum txhiab leej nyob hauv lub nroog ntawd; thiab tseem muaj tej tsiaj txhu coob ua npoj ntws nyob hauv.”