4

Ziouv Korv-Lienh Mienh, Yonaa Qiex Jiez

1Yonaa buatc Ziouv hnangv naaic nor zoux maiv horpc ninh nyei hnyouv, ninh qiex jiez haic. 2Ninh ziouc daux gaux mbuox Ziouv, “Ziouv aah! Yie yiem yie nyei buonv-guoqv wuov zanc, yie maiv zeiz gorngv meih oix hnangv naaiv nor zoux fai? Weic zuqc hnangv naaiv nor yie cingx daaih baac-baac biaux mingh Taansitv Zingh. Yie hiuv duqv meih hnamv mienh, korv-lienh mienh nyei. Meih hnyouv ndaauv haic, haaix zanc yaac a'hneiv zoux longx bun mienh. Meih a'hneiv tiuv meih nyei za'eix, maiv dingc mienh nyei zuiz. 3Ziouv aah! Meih ih zanc bun yie daic aqv maah! Yie daic zungv gauh longx ziangh jienv.”
4Ziouv dau, “Meih hnangv naaiv nor qiex jiez se horpc nyei fai?”
5Yonaa cuotv ziqc zingh mingh dong bung maengx mbiorv diqv dien liuh zueiz jienv wuov bingx laangh. Ninh zuov jienv mangc gaax, Ni^naa^we Zingh oix maaih haaix nyungc sic cuotv. 6Ziouv Tin-Hungh bun mbiorngz hmei cuotv daaih mbiorngz jienv wuov, tengx ninh torngv jienv laangh, bun ninh maiv nangc yuoqv. Yonaa za'gengh a'hneiv haic wuov mbiorngz hmei. 7Da'nyeic ndorm lungh njang, Tin-Hungh bun norm gaeng daaih ngaatc wuov mbiorngz hmei, hmei ziouc nyaux mi'aqv. 8Mba'hnoi cuotv daaih, Tin-Hungh bun dong bung maengx nyei nziaaux-jorm buonc. Nyutc yaac doqc pui Yonaa nyei m'nqorngv. Yonaa ba'laqc yuoqv haic aqv. Ninh gorngv, “Yie daic gauh longx ziangh seix zaangc.”
9Mv baac Tin-Hungh gorngv, “Meih laaix naaiv mbiorngz hmei hnangv naaiv nor qiex jiez se horpc nyei?”
 Yonaa dau, “Horpc nyei. Yie ba'laqc qiex jiez haic, zungv oix daic haic aqv.”
10Ziouv gorngv mbuox ninh, “Naaiv mbiorngz hmei a'hnoi cuotv daaih, ih hnoi daic mi'aqv. Meih yaac maiv zuqc ndortv haaix nyungc qaqv yaac maiv zeiz meih tengx ninh hiaangx daaih mbiorngz naaiv. Mv baac ninh daic meih yaac korv-fiqv ninh. 11Ni^naa^we Domh Zingh maaih yietc sinx i waanc maiv hiuv duqv haaix hnoi njang haaix hnoi hmuangx nyei mienh. Saeng-kuv yaac maaih camv. Yie maiv zeiz oix zuqc gauh korv-lienh ninh mbuo fai?”