10

  1Kuv ntxub kuv txojsia,
   kuv yuav tsis tswj kuv tej lus yws li,
   kuv yuav hais kuv tej kev lwj siab.
  2Kuv yuav hais rau Vajtswv tias,
   Tsis txhob rau txim rau kuv,
  thov koj qhia kuv paub tias
   ua cas koj tawm tsam kuv.
  3Koj pom zoo quab yuam kuv thiab saib tsis taus
   tej uas yog koj txhais tes ua lov,
  thiab pom zoo rau
   cov neeg phem tej tswvyim lov?
  4Koj muaj qhov muag yam li neeg xwb lov?
   Koj pom yam li neeg pom lov?
  5Koj hnub nyoog zoo ib yam li
   neeg hnub nyoog lov,
  thiab koj tej xyoo zoo ib yam li
   neeg xyoo xwb lov?
  6Es koj yuav tshawb nrhiav kuv tej kev txhaum
   thiab nrhiav kuv lub txim.
  7Koj yeej paub tias kuv tsis txhaum
   thiab tsis muaj leejtwg cawm kuv dim
   ntawm koj txhais tes.
  8Koj txhais tes puab thiab tsim kuv,
   tiamsis nimno koj tig rov qab
   muab kuv ua puam tsuaj.
  9Thov koj nco tias koj puab kuv
   yam li puab av nplaum,
  mas koj yuav tso kuv rov mus
   ua hmoov av dua lov?
  10Koj tsis tau muab kuv nchuav los
   yam li cov kua mis lov,
  thiab tsis ua rau kuv khov
   yam li cov nyuj mis nkoog khov lov?
  11Koj muab nqaij thiab tawv los qhwv kuv,
   thiab koj muab pob txha thiab leeg
   txuas ua kuv lub cev.
  12Koj pub txojsia thiab txojkev hlub
   uas ruaj khov rau kuv,
  thiab saib xyuas tsom kwm kuv tus ntsuj plig cia.
  13Tiamsis tej yam no koj muab zais cia
   rau hauv koj lub siab,
   kuv paub tias yeej yog raws li koj lub siab.
  14Yog kuv ua txhaum koj yeej ntsia ntsoov kuv,
   thiab tsis tso kuv dim kuv txojkev txhaum li.
  15Yog kuv ua phem,
   kuv yeej yuav raug kev txom nyem.
  Tiamsis yog kuv ncaj ncees
   kuv tseem tsa tsis taus kuv lub taubhau,
  rau qhov kuv raug txaj muag kawg
   thiab ntsia ntsoov kuv tej kev txom nyem nyuaj siab.
  16Thiab yog kuv tsa kuv taubhau,
   koj yuav caum kuv yam li tsov ntxhuav,
   thiab rov ua txujci phimhwj dua tawm tsam kuv.
  17Koj nrhiav timkhawv tshiab tom kuv dua,
   thiab tsav koj txojkev chim rau kuv heev dua,
   thiab koj coj tub rog tshiab tuaj tawm tsam kuv.

  18“Ua cas koj tso kuv tawm hauv lub plab los?
   Kheev yog kuv tuag ua ntej uas luag yuav pom kuv,
  19thiab zoo yam li kuv tsis tau yug los
   thiab twb raug coj hauv plab
   mus txog lub qhov ntxa lawm.
  20Kuv lub caij lub nyoog
   tsawg tsawg li los tsis yog?
  Thov cia kuv nyob kuv ib leeg
   xwv kuv thiaj zoo siab mentsis,
  21ua ntej uas kuv tsis tau mus rau lub chaw
   uas kuv tsis rov los li lawm,
  yog mus rau lub tebchaws
   uas muaj duab tsaus thiab tsaus ntuj nti,
  22yog lub tebchaws tsaus dub nciab ntxhov hnyo,
   uas qhov kaj kuj zoo yam nkaus li qhov tsaus.”