11

Xaufas

1-2Xaufas uas yog neeg Namas teb hais tias:
  “Txawm tsis muaj leejtwg teb tej lus
   uas tsis muaj qabhau no li?
  Tus neeg uas hais lus ntau puas yog neeg ncaj ncees?
  
  3Yauj, koj xav hais tias peb teb tsis
   tau koj tej lus no los?
  Koj tej lus txob thuam yuav ua rau peb nyob twjywm no los?
  4Koj khav hais tias koj hais lus tseeb;
  koj khav hais tias koj dawbhuv tabmeeg Vajtswv.
  5Kuv xav kom Vajtswv teb koj tej lus!
  6Nws yuav qhia ntau lub tswvyim rau koj;
  muaj ntau yam kev txawj ntse uas neeg tsis paub.
  Vajtswv rau txim rau koj sib tshaj
   qhov uas koj tsimnyog raug.

  7“Koj puas paub txog Vajtswv lub peevxwm,
  koj puas paub Vajtswv lub hwjchim uas loj kawg nkaus?
  8Saum nruab ntug yeej tsis muaj ciam
  tiamsis koj qhovmuag pom tsis tas.
  Vajtswv paub tubtuag teb huv tibsi,
   tiamsis koj tsis paub.
  9Vajtswv lub hwjchim loj tshaj lub ntiajteb
   thiab dav dua hiavtxwv.
  10Yog Vajtswv kom koj thiab coj koj mus rau rau hauv
  tsev tu plaub leejtwg yuav cheem tau nws?
  11Vajtswv paub tej neeg uas tsis muaj nqis;
  Vajtswv pom neeg tej kev phem kev qias.
  12Thaum twg tus neesluav qus yug tau los ua neeg,
  mas tus neeg ruam thiaj yuav txawj ntse.

  13“Yauj, koj cia li ua siab ncaj, koj
   thiaj mus cuag tau Vajtswv.
  14Tshem tej kev phem kev qias
   thiab kev txhaum tawm hauv koj tsev mus.
  15Koj thiaj muaj ntsejmuag fim neeg
  ntiajteb thiab nyob tso siab lug tsis
   ntshai leejtwg.
  16Koj yuav tsis nco qab txog koj tej
   kev nyuaj siab,
  koj tej kev nyuaj siab yuav dhau mus ib yam li dej ntws,
  koj yuav nco tsis txog li lawm.
  17Koj lub neej yuav ci tshaj lub hnub ci thaum tavsu,
  thiab koj lub neej uas tsaus ntuj nti
   yuav kaj nrig ib yam li thaum sawv ntxov.
  18Koj yuav ua lub neej nyob kaj siab
   lug, thiab muaj kev cia siab;
  Vajtswv yuav tsomkwm koj thiab pub kom koj tau so.
  19Koj yuav tsis ntshai koj tej yeebncuab;
  neeg coob leej yuav tuaj thov koj pab.
  20Tiamsis cov neeg siab phem
   yuav saib ncig lees tsis muaj chaw cia siab
  thiab lawv yuav nrhiav tsis tau kev khiav dim li.
  Lawv txojkev cia siab tsuas yog txojkev tuag xwb.”