11

Sofaa Gorngv Da'yietv Nzunc Waac

Sofaa Gorngv Yopv Oix Zuqc Dingc Zuiz Gauh Hniev

1Naa^aa^me Mienh, Sofaa, ziouc dau gorngv,
  2“Gorngv waac ndongc naaic camv maiv zuqc dau fai?
   Gorngv waac camv nyei mienh oix zuqc funx ninh horpc nyei fai?
  3Meih gorngv nyei henh waac
   haih bun mienh sekv fai?
  Meih huotv mienh nyei ziangh hoc,
   maiv horpc zuqc maaih mienh bun meih nyaiv fai?
  4Weic zuqc meih gorngv, ‘Yie gorngv nyei doz-leiz se zien nyei,
   ziux Tin-Hungh mangc, yie yaac cing-nzengc nyei.’
  5Mv baac feix duqv Tin-Hungh caux meih gorngv.
   Feix duqv ninh morngx nqoi nzuih gorngv meih.
  6Ninh ziouc zorqv gem jienv nyei cong-mengh mbuox meih,
   weic zuqc ninh nyei cong-mengh maaih camv-bung.
  Meih oix zuqc hiuv aqv, Tin-Hungh dingc meih nyei zuiz,
   zungv gauh zoqc meih zoux dorngc horpc zuqc dingc nyei.

Tin-Hungh Se Hlo Haic

  7“Meih haih zaah duqv toux Tin-Hungh hnangv haaix nor fai?
   Meih haih hiuv duqv nzengc Nernh Jiex Wuov Dauh fai?
  8Ninh nyei cong-mengh gauh hlang jiex lungh. Meih haih zoux haaix nyungc?
   Se gauh ndo jiex yiemh gen. Meih haih hiuv haaix nyungc?
  9Ndorqc mangc gaax, zungv gauh ndaauv ndau-beih,
   yaac gauh jangv koiv.
  10“Se gorngv Tin-Hungh jiex mingh yaac zorqv meih wuonx jienv,
   aengx heuc siemv zuiz, haaix dauh haih laanh ninh?
  11Tin-Hungh hiuv duqv maiv lamh longc nyei mienh.
   Ninh buatc ninh mbuo zoux nyei waaic sic,
   ninh yaac maiv zeiz oix samx mangc fai?
  12Mv baac hngongx nyei mienh haih maaih cong-mengh nor,
   hieh lorh haih njiec dorn benx dauh mienh aqv.

Sofaa Gorngv Yopv Oix Zuqc Goiv Hnyouv Cingx Duqv Longx

  13“Se gorngv meih mbenc sung hnyouv
   aengx sung jienv buoz hungx jienv ninh,
  14se gorngv meih maaih zuiz oix zuqc guangc go-go nyei,
   yaac maiv dungx bun waaic sic yiem meih nyei ndopv-liuh gu'nyuoz.
  15Wuov zanc meih duqv cau hmien yaac maiv lamh nqemh dorngx,
   meih ziouc yiem wuonv yaac maiv gamh nziex.
  16Meih ziouc la'kuqv meih nyei kouv naanc.
   Kungx jangx jienv hnangv benx liouc jiex mingh nyei wuom hnangv.
  17Meih ziangh seix zaangc nyei maengc oix gauh njang lungh aanx zanc nyei njang,
   maiv gunv maaih hmuangx, mv baac oix hnangv lungh ndorm nor.
  18Weic meih maaih lamh hnamv meih ziouc yiem duqv wuonv.
   Tin-Hungh oix beu jienv meih, bun meih duqv baengh orn nyei hitv kuonx.
  19Meih oix bueix njiec, maiv maaih mienh haeqv meih.
   Mienh camv yaac oix daaih tov meih tengx.
  20Mv baac orqv mienh nyei m'zing oix mbuov mingh,
   ninh mbuo lorz maiv buatc haaix nyungc jauv biaux.
   Ninh mbuo maaih lamh hnamv nyei se dangx qiex daic mi'aqv.”