18

Npida hais

1Npida uas yog neeg Su‑a teb tias,
  2“Nej yuav nrhiav tej lus hais ntev li cas?
   Cia li tshuaj saib es peb yuav hais.
  3Ua li cas nej yuav suav tias peb yog tsiaj txhu?
   Ua li cas nej saib peb yog neeg ruam?
  4Koj muab koj tus kheej dua ua chim tsawv,
   mas lub ntiajteb yuav raug muab tso tseg
   vim yog saib rau koj lov,
  thiab tej txhib zeb yuav raug muab
   txav dua rau ib qho lov?

  5“Tus neeg limhiam lub teeb yuav raug muab tua,
   thiab nws cov nplaim taws yuav tsis ci lawm.
  6Qhov kaj hauv nws tsev ntaub yuav tsaus mus,
   thiab lub teeb uas nyob saum nws yuav tuag.
  7Nws txhais kauj ruam uas muaj zog
   yuav luv zuj zus,
  thiab nws tej tswvyim yuav
   muab nws laim ntog tag.
  8Nws txhais kotaw coj nws mus mag rooj hlua,
   thiab nws poob rau hauv lub qhov taub.
  9Rooj ntxiab yuav tais nws kotaw,
   lub voj hlua yuav soo nws cia.
  10Rooj hlua taw yuav cuab nws rau hauv av,
   thiab yuav cuab hlua kais rau hauv nws txojkev.
  11Tej uas txaus ntshai nyob puag ncig
   ua rau nws ntshai heev.
   thiab raws ti nkaus nws luj taws.
  12Nws qaug zog vim yog tshaib plab,
   thiab vij sub vij sw tos rawv nws dawm.
  13Kab mob noj nws daim tawv nqaij,
   thiab kev tuag noj zuj zus nws tes nws taw.
  14Nws raug rho tawm hauv lub tsev ntaub
   uas nws tso siab,
  raug coj mus rau tus vajntxwv
   uas txaus ntshai heev.
  15Tej uas yog nws li
   tsis nyob hauv nws lub tsev ntaub lawm,
  muaj hluavtaws lawj faj nyob
   puv nkaus hauv nws lub chaw nyob.
  16Nws tej cag qhuav rau hauv lawm
   thiab nws tej ceg saud kuj tuag tshav.
  17Nco tsis txog nws hauv lub ntiajteb lawm
   thiab tsis nco nws lub npe hauv tej kev lawm.
  18Nws raug muab thawb hauv qhov kaj
   mus rau hauv qhov tsaus ntuj,
   thiab raug muab ntiab tawm hauv lub ntiajteb.
  19Nws tsis muaj tub tsis muaj ki
   rau hauv nws haiv neeg,
  thiab tsis muaj ib tug uas dim siav
   hauv tej chaw uas nws nyob.
  20Cov uas nyob sab hnub poob
   kuj poob siab nthav rau hnub uas nws tuag,
   thiab cov uas nyob sab hnub tuaj kuj ntshai heev.
  21Cov uas tsis hwm Vajtswv tej chaw nyob
   zoo li no ntag,
  tus uas tsis paub Vajtswv
   mas nws lub neej yuav zoo li no.”