1

Swm Yauj txujkev ntseeg

1Muaj ib tug yawm nyob huv Us tebchaws npe hu ua Yauj. Nwg yog ib tug tuabneeg zoo tsw muaj chaw thuaj le hab ua ncaaj nceeg, yog ib tug kws fwm hab paub ntshai Vaajtswv hab tseg tsw ua txujkev phem hlo le. 2Nwg muaj xyaa leej tub hab peb leeg ntxhais.
3Nwg muaj xyaa txheeb tug yaaj, peb txheeb tug ntxhuav, tswb puas nkawm nyuj hab tswb puas tug maum neeg luav hab muaj tub qhe coob heev. Tug yawm nuav txhad yog tug luj kawg nkaus huv cov tuabneeg suavdawg kws nyob saab nub tuaj. 4Nwg cov tub pheej npaaj ib pluag noj rua huv nyag lub tsev lawv le nub kws nyag teem tseg. Puab kuj hu peb tug muam tuaj nrug puab noj puab haus hab. 5Thaus puab noj haus puv ib ncig lawm, Yauj yuav kuas puab ua kevcai tu puab tug kheej kuas dawb huv, hab nwg yuav sawv ntxuv ntxuv tua tsaj hlawv xyeem ua cov mivnyuas feem ib leeg ib tug, tsua qhov Yauj has tas, “Tej zag kuv cov mivnyuas tau ua txhum hab tsawm foom Vaajtswv huv puab lub sab.” Yauj txhad ua le nuav tsw tu ncua le.
6Muaj ib nub Vaajtswv cov tubkhai ntuj lug cuag Yawmsaub, Xataa kuj nrug puab lug hab. 7Yawmsaub has rua Xataa tas, “Koj moog daabtsw lug?” Xataa teb Yawmsaub tas, “Moog moog lug lug sau lub nplajteb hab ncig thoob lub nplajteb lug.” 8Mas Yawmsaub has rua Xataa tas, “Koj tub tshuaj saib Yauj kws yog kuv tug qhev los tsw tau? Taag nrho lub nplajteb tsw muaj leejtwg zoo cuag le nwg, nwg yog tug tuabneeg zoo tsw muaj chaw thuaj le hab ua ncaaj nceeg, nwg fwm hab paub ntshai Vaajtswv hab tseg tsw ua txujkev phem.” 9Xataa txhad teb Yawmsaub tas, “Yauj fwm hab paub ntshai koj dawb dawb xwb lov? 10Koj tsw tau xov laj kaab puag ncig nwg hab nwg tsev tuabneeg hab txhua yaam kws nwg muaj lov? Koj tub foom koob moov rua tej num kws nwg txhais teg ua hab nwg tej tsaj txhu fuam vaam coob kawg rua huv lub tebchaws. 11Nwgnuav ca le cev hlo koj txhais teg hab kov txhua yaam kws nwg muaj, mas nwg yeej yuav tsawm foom koj taab meeg koj.” 12Yawmsaub has rua Xataa tas, “Saib nawj, txhua yaam kws nwg muaj nyob huv koj tug fwjchim, tassws tsw xob cev teg kov Yauj.” Xataa txawm tawm ntawm Yawmsaub xubndag moog lawm.
13Muaj ib nub thaus Yauj tej tub tej ntxhais saamswm noj mov hab haus cawv txwv maab huv puab tug tijlaug hlub lub tsev, 14txawm muaj ib tug xaa xuv lug has rua Yauj tas, “Cov nyuj saamswm laij teb hab cov neeg luav saamswm noj zaub ntawm ib saab, 15mas cov tuabneeg Xenpa txawm tuaj ntaus lawv cov tsaj hov moog hab xuas ntaaj tua cov tub qhe tuag taag, kuv tuab leeg tswv dim lug has rua koj xwb.” 16Thaus nwg saamswm has txawm muaj dua ib tug lug has tas, “Vaajtswv le suavtawg poob sau ntuj lug kub cov yaaj hab cov tub qhe puam tsuaj taag huvsw lawm, kuv tuab leeg tswv dim lug has rua koj xwb.” 17Thaus tug hov saamswm has txawm muaj dua ib tug lug has tas, “Cov tuabneeg Kheentia ua peb paab tuaj lws hlo cov ntxhuav moog hab xuas ntaaj tua cov tub qhe tuag taag, kuv tuab leeg tswv dim lug has rua koj xwb.” 18Thaus tug hov saamswm has txawm muaj dua ib tug lug has tas, “Koj cov tub ntxhais saamswm noj mov hab haus cawv txwv maab huv puab tug tijlaug hlub lub tsev, 19txawm muaj cua daaj cua dub hlub kawg ntsawj huv tebchaws moj saab qhua tuaj nplawm lub tsev plaub faab ua rua lub tsev qaug tsuam tej tub ntxhais mas puab tuag taag, kuv tuab leeg tswv dim lug has rua koj xwb.”
20Tes Yauj txawm sawv tseeg dua rhe nwg lub tsho ntev chais plaubhau hab khwb nkaus rua huv aav pe hawm, 21hab nwg has tas, “Kuv tawm huv kuv nam lub plaab lug lab qaab cuas, tes kuv yuav rov qaab moog lab qaab cuas. Yawmsaub pub hab Yawmsaub coj moog lawm. Ca le qhuas Yawmsaub lub npe.” 22Tej xwm txheej nuav huvsw Yauj tsw ua txhum lossws has tas Vaajtswv ua txhum.