1

Klei Lông Dlăng kơ Klei Y-Yôp Đăo

1Mâo sa čô êkei hlăm čar Us, anăn ñu Y-Yôp; êkei anăn amâo mâo klei arăng dưi ƀuah ôh leh anăn kpă ênô, sa čô huĭ mpŭ kơ Aê Diê, leh anăn weh đuĕ mơ̆ng klei jhat. 2Ñu mâo kjuh čô anak êkei leh anăn tlâo čô anak mniê. 3Ñu mâo kjuh êbâo drei biăp, tlâo êbâo drei aseh samô, sa êbâo drei êmô kai hma, êma êtuh drei aseh dliê ana, leh anăn lu snăk dĭng buăl; kyua anăn êkei anăn jing pô prŏng hĭn kơ jih jang phung mnuih ƀuôn sang hlăm čar Ngŏ. 4Phung anak êkei ñu khăng mkŏ mjing klei huă mnăm hlăm sang grăp čô diñu tui si wir bi kčah leh; leh anăn diñu bhiăn jak tlâo čô amai adei diñu brei huă mnăm mbĭt hŏng diñu. 5Tơdah hruê huă mnăm ruê̆ leh, Y-Yôp bhiăn iêu leh anăn bi doh hĕ phung diñu, leh anăn gơ̆ bhiăn kgŭ ưm aguah leh anăn myơr mnơ̆ng myơr čuh tui si grăp čô diñu; kyuadah Y-Yôp lač, “Năng ai phung anak êkei kâo ngă soh leh, leh anăn tăm pah kơ Aê Diê hlăm ai tiê diñu.” Msĕ snăn Y-Yôp khăng ngă nanao.
6Mâo sa hruê bi kčah tơdah phung anak êkei Aê Diê truh čiăng bi êdah diñu pô ti anăp Yêhôwa, wăt Satan mơh truh mbĭt hŏng diñu. 7Yêhôwa lač kơ Satan, “Mơ̆ng ih hriê?” Satan lŏ wĭt lač kơ Yêhôwa, “Mơ̆ng klei êrô hiu ti lăn ala, đĭ leh anăn trŭn.” 8Yêhôwa lač kơ Satan, “Ih tuôm ksiêm dlăng mơ̆ kơ dĭng buăl kâo Y-Yôp, kyuadah amâo mâo ôh sa čô msĕ si ñu ti lăn ala, sa čô êkei amâo mâo klei arăng dưi ƀuah ôh leh anăn kpă ênô, sa čô huĭ mpŭ kơ Aê Diê leh anăn weh đuĕ mơ̆ng klei jhat?” 9 Satan lŏ wĭt lač kơ Yêhôwa, “Si ngă Y-Yôp huĭ mpŭ kơ Aê Diê hơăi mang mơ̆? 10Amâo djŏ hĕ ih ƀư̆ mnư̆ jŭm ñu, sang ñu, leh anăn jih jang mnơ̆ng ñu mâo? Ih hơêč hmưi leh klei jăk jĭn kơ bruă kngan ñu ngă, leh anăn mnơ̆ng ñu mâo đĭ lar lu hlăm čar. 11Ƀiădah ară anei hin yơr bĕ kngan ih leh anăn ngă hĕ kơ jih jang mnơ̆ng ñu mâo, hlăk anăn yơh ñu srăng tăm pah kơ ih, ti anăp ƀô̆ mta ih.” 12Yêhôwa lač kơ Satan, “Nĕ anei, ih mâo klei dưi ngă kơ jih jang mnơ̆ng ñu mâo, knŏng đăm ih yơr kngan ngă kơ ñu pô ôh.” Snăn Satan kbiă mơ̆ng anăp Yêhôwa.
13Mâo sa hruê êjai phung anak êkei leh anăn anak mniê ñu dôk huă ƀơ̆ng leh anăn mnăm kpiê hlăm sang ayŏng diñu. 14Hlăk anăn mâo sa čô pô hưn truh kơ Y-Yôp leh anăn lač, “Êmô dôk kai leh anăn aseh dliê dôk ƀơ̆ng rơ̆k giăm digơ̆; 15phung Sabêan hriê plah mă ba digơ̆, koh bi mdjiê phung dĭng buăl hŏng đao gưm, knŏng hjăn kâo yơh tlaih čiăng hriê hưn kơ ih.” 16Êjai ñu ăt dôk blŭ, mâo sa čô mkăn truh leh anăn lač, “Pui Aê Diê mơ̆ng adiê čuh biăp leh anăn phung dĭng buăl leh anăn ƀơ̆ng jih digơ̆, leh anăn knŏng hjăn kâo yơh tlaih čiăng hriê hưn kơ ih.” 17Êjai ñu ăt dôk blŭ, mâo sa čô mkăn truh leh anăn lač, “Phung Kaldê bi mbha hlăm tlâo phung, hriê plah mă ba aseh samô, koh bi mdjiê phung dĭng buăl hŏng đao gưm; knŏng hjăn kâo yơh tlaih čiăng hriê hưn kơ ih.” 18Êjai ñu ăt dôk blŭ, mâo sa čô mkăn truh leh anăn lač, “Phung anak êkei mniê ih dôk huă ƀơ̆ng leh anăn mnăm kpiê hlăm sang ayŏng diñu; 19nĕ anei, mâo sa angĭn êbŭ hriê mơ̆ng kdrăn tač ngă kơ pă bĭt kiêng sang, sang dlưh găm jih phung hlăk ai anăn, diñu djiê jih; leh anăn knŏng hjăn kâo yơh tlaih čiăng hriê hưn kơ ih.”
20Snăn Y-Yôp kgŭ, hiêk ao jhung ñu, kuêh ƀŭk ñu, buôn ti lăn, leh anăn kkuh mpŭ. 21Ñu lač,
  “Kâo kbiă mơ̆ng tian amĭ kâo lưng mlŭn,
   leh anăn kâo srăng đuĕ nao lưng mlŭn mơh;
  Yêhôwa brei, leh anăn Yêhôwa lŏ sua mă leh;
   hơêč hmưi bi mni kơ anăn Yêhôwa.”
22Hlăm jih klei anăn, Y-Yôp amâo ngă soh ôh, kăn kčŭt ƀuah Aê Diê rei.