20

Xaufa has

1Xaufa kws yog tuabneeg Na‑ama teb tas,
  2“Vem le nuav kuv txujkev xaav kuas kuv teb,
   vem kuv lub sab kub quas lug.
  3Kuv nov tej lug thuaj kws saib tsw taug kuv,
   mas kuv txujkev nkaag sab kuas kuv teb.
  4Koj tsw paub tej nuav lov? Txwj thau u lug,
   txwj thaus muab tuabneeg tso rua sau lub nplajteb,
  5tug tuabneeg limham lub suab xyiv faab
   tuab tuab lu le,
  hab tug kws tsw fwm Vaajtswv
   tej kev zoo sab tsuas yog ib plag xwb.
  6Txawm yog nwg sab moog nto ntuj,
   hab nwg taubhau moog txug sau cov fuab,
  7los nwg yuav puam tsuaj moog ib txhws
   yaam le nwg cov quav,
  cov kws txeev pum nwg yuav has tas,
   ‘Nwg nyob hovtwg?’
  8Nwg yuav yaa moog yaam le zaa npau suav,
   hab yuav tsw ntswb le lawm,
  nwg yuav raug muab lawv moog
   yaam le zaaj yug quas toog mo ntuj.
  9Lub qhov muag kws tau pum nwg
   yuav tsw pum nwg dua le lawm,
   hab nwg lub chaw yuav tsw pum nwg dua le lawm.
  10Nwg tej mivnyuas yuav nrhav kev hlub
   ntawm cov tuabneeg pluag,
  hab nwg txhais teg
   yuav thim nwg tej nyaj txag rov rua puab.
  11Nwg tej pob txhaa
   tseed muaj cov hluas le zug puv npo,
  los tug zug hov yuav nrug nwg pw
   rua huv moov aav.

  12“Txawm yog txujkev limham yuav qaab zwb
   huv nwg lub qhov ncauj,
   hab nwg muab zais rua huv qaab nwg tug nplaig,
  13txawm yog nwg tsw xaav muab tso tseg
   hab muab npuav rua huv nwg lub qhov ncauj,
  14los tej zaub mov hov yuav hloov ab taag
   rua huv nwg lub plaab,
   yaam le taug naab rua huv nwg.
  15Nwg yuav ntuav tej nyaj txag
   kws nwg tau nqog lawd tawm rov lug,
   Vaajtswv muab tej hov rhu tawm huv nwg plaab lug.
  16Nwg yuav ntxais tej taug naab,
   naab raaj kub sai tug nplaig yuav tum nwg tuag.
  17Nwg yuav tsw pum tej haav dej,
   yog tej haav dej kws muaj zwb ntaab
   hab kua mig nyeem ndwg ndo.
  18Nwg yuav thim tej kws nwg khwv tau
   hab nwg yuav tsw tau muab nqog,
  nwg yuav tsw muaj kev xyiv faab
   ntawm tej tshaaj thawj kws nwg ua laag ua luam,
  19tsua qhov nwg muab cov pluag zuaj
   hab muab tso tseg,
   nwg txeeb tej vaaj tse kws nwg tsw tau ua.

  20“Vem nwg txujkev ntshaw noj tsw paub tsau le,
   nwg yuav tsw tau
   yaam kws txaus nwg lub sab ca hlo le.
  21Thaus nwg noj lawd
   tsw tshuav ib yaam daabtsw le,
  yog le nuav nwg txujkev vaam meej
   yuav nyob tsw ntev.
  22Thaus nwg tau noj tsau npo
   nwg yuav poob rua huv txujkev ceblaaj,
  txujkev txom nyem lwj sab tug fwjchim huvsw
   yuav raug nwg.
  23Thaus nwg saamswm noj puv lub plaab lawm,
   Vaajtswv yuav xaa
  txujkev npau tawg heev lug txug nwg
   hab muab nchuav ua zaub mov rua nwg noj.
  24Nwg yuav tswv ntawm tej cuab yeej hlau moog,
   mas raab xub neev tooj lab
   yuav chob nwg tshaab plawg.
  25Ib tug rhu raab xub huv nwg lub cev lug,
   lub hauv xub ci nplaag
  tawm huv nwg cov kua tswb lug,
   hab txujkev ntshai heev lug raug nwg.
  26Txujkev tsaus ntuj nti npaaj rua nwg tej nyaj txag,
   cub suavtawg kws tsw muaj leejtwg ntxuaj
   yuav nqog hlo nwg,
  yaam kws tshuav huv nwg lub tsev ntaub
   yuav raug kub du lug.
  27Lub ntuj yuav qha nwg qhov txhum,
   lub nplajteb yuav sawv tawm tsaam nwg.
  28Nwg tej cuab txhaj cuab taam huv nwg tsev
   yuav raug coj moog,
  yuav raug kuav hlo moog
   rua nub kws Vaajtswv npau tawg.
  29Nuav yog tug tuabneeg limham le feem
   ntawm Vaajtswv
  hab yog tej kws Vaajtswv tu
   ua qub txeeg qub teg rua nwg lawm.”