21

Yauj teb

1Mas Yauj teb tias,
  2“Thov ua tib zoo mloog kuv tej lus,
   thiab cia tej lus no nplij nej lub siab.
  3Thov ua siab thev, kuv yuav hais,
   thiab thaum kuv hais lawd,
   nej kuj thuam luag mus.
  4Kuv tus no cav neeg lov?
   Ua cas tsis tsim nyog kuv ua siab heev?
  5Cia li ntsia ntsoov kuv thiab poob siab nthav,
   nej cia li muab tes pos nej qhov ncauj.
  6Thaum kuv nco txog zaj no
   kuv kuj poob siab nthav,
   thiab kuv ib ce tshee hnyo.
  7Ua cas cov neeg limhiam
   tseem muaj txojsia nyob,
  thiab nyob mus txog thaum laus heev
   thiab muaj hwjchim loj zuj zus?
  8Lawv tej menyuam nyob ruaj khov
   rau ntawm lawv xubntiag,
  thiab lawv caj ces
   kuj nyob ntawm lawv lub qhov muag.
  9Lawv tej vaj tse
   kuj nyob tso siab plhuav tsis ntshai li,
   thiab Vajtswv rab nplawm tsis raug lawv.
  10Lawv tej txiv nyuj muaj noob yug tsis tu ncua,
   lawv tej maum nyuj yug menyuam
   thiab tsis ho kiag li.
  11Lawv xa tej menyuam yaus tawm
   mus yam li pab yaj pab tshis,
   thiab lawv tej menyuam seev cev dhia.
  12Lawv hu nkauj nrog suab nruas npuaj
   thiab suab nkauj nog ncas,
   thiab lawv xyiv fab nrog lub suab raj.
  13Lawv vam meej tag lawv sim neej,
   thiab lawv mus rau hauv tub tuag teb
   ua siab tus yees.
  14Lawv hais rau Vajtswv tias,
   ‘Thov koj ncaim peb mus.
   Peb tsis xav paub koj txojkev.
  15Tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   yog leejtwg es peb yuav ua koom tu nws?
   Yog peb thov nws peb yuav tau qabhau dabtsi?’
  16Saib maj, lawv txojkev vam meej
   tsis yog nyob hauv lawv txhais tes lov?
  Cov neeg limhiam tej lus sablaj
   nyob deb ntawm kuv.

  17“Cov neeg limhiam lub teeb
   tuag pes tsawg zaus?
  Vij sub vij sw kuj raug lawv pes tsawg zaus?
   Vajtswv kuj ua npau taws vog
   tso mob los rau lawv pes tsawg zaus?
  18Lawv zoo yam li cov quav nyab
   uas cua ntsawj ya ua ntej,
  thiab zoo li cov npluag
   uas cua ntsawj ya pes tsawg zaus?
  19Nej hais tias, ‘Vajtswv khaws lawv lub txim
   cia raug lawv tej tub.’
  Thov nws ua pauj rau leej txiv ntag
   lawv thiaj paub.
  20Cia lawv lub qhov muag pom
   lawv tej kev puam tsuaj,
  thiab cia lawv haus tus uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus txojkev npau taws.
  21Lawv mob siab dabtsi txog lawv caj ces
   uas yuav tshwm raws lawv qab los,
  rau thaum lawv lub hnub nyoog
   raug muab txiav tu lawm?
  22Yuav muaj leejtwg txawj qhia Vajtswv,
   vim nws tseem yog tus uas txiav txim
   rau cov uas nyob lub rooj siab tshaj plaws?
  23Ib tug tuag thaum tseem muaj zog ho,
   thiab nyob zoo thiab nyob tso siab plhuav,
  24nws lub cev rog puv npo
   thiab nws tej hlwb txha tseem nyoos.
  25Muaj dua ib tug tuag rau thaum nws lwj siab,
   tsis txeev sim ib yam uas zoo li.
  26Ob tug puavleej pw rau hauv hmoov av
   ib yam nkaus,
   thiab kas kuj laum nkaus ob tug.

  27“Kuv yeej paub tej uas nej xav,
   thiab tej tswvyim phem uas nej
   yuav ua txhaum rau kuv.
  28Nej hais tias,
   ‘Tus thawj lub vaj tse nyob qhovtwg?
  Lub tsev ntaub uas cov neeg limhiam nyob,
   nyob rau qhovtwg?’
  29Nej tsis tau nug cov uas tsham tebchaws
   thiab nej tsis yuav tej uas lawv piav qhia lov?
  30Lawv hais tias hnub uas rau vij sub vij sw
   tus neeg limhiam pheej dim,
  thiab nws pheej dim
   rau hnub uas Vajtswv npau taws.
  31Leejtwg qhia nws lub neej rau nws,
   thiab leejtwg ua pauj nws
   rau tej uas nws tau ua lawd?
  32Thaum neeg kwv nws mus
   rau tom lub qhov ntxa,
   kuj muaj neeg zov ntawm nws lub qhov ntxa.
  33Mas tej av hauv lub hav
   kuj tsis hnyav rau saum nws,
  sawvdaws raws nws qab,
   thaiab muaj neeg ua nws ntej mus
   suav tsis txheeb.
  34Mas ua cas nej yuav muab tej
   yam qhuav qhawv li no nplij kuv lub siab?
  Nej tej lus teb tsis tshuav dabtsi lawm
   tsuas yog dag xwb.”