22

Elifa hais

1Mas Elifa uas yog neeg Themas teb tias,
  2“Neeg muaj qabhau rau Vajtswv tau lov?
   Leejtwg ntse kuj tsuas muaj qabhau
   rau nws tus kheej xwb.
  3Yog koj ua neeg ncaj ncees yuav txaus
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub siab lov?
  Yog koj ua neeg zoo kawg
   yuav muaj qabhau dabtsi rau nws?
  4Vim koj hwm thiab paub ntshai nws,
   nws thiaj qhuab ntuas koj,
   thiab ua plaub rau koj lov?
  5Koj tej kev limhiam loj kawg los tsis yog?
   Koj li kev txhaum tsis muaj chaw kawg.
  6Vim koj qaum dawb dawb
   tej uas kwvtij coj tuaj yuam nqe rau koj,
  thiab koj txhav tus uas tsis muaj hnav
   tej tsoos tsho.
  7Koj tsis pub dej rau tus uas txog siav haus,
   thiab nkaum tes tsis pub ncuav
   rau tus uas tshaib noj.
  8Tus uas muaj hwjchim
   txeeb tau liaj teb ua nws tug,
  thiab tus uas muaj ntsej muag
   kuj tau mus nyob rau hauv.
  9Koj ntiab cov poj ntsuam rov mus
   tes dawb tes npliag,
  thiab ua rau cov menyuam uas tsis muaj txiv
   txhais npab lov.
  10Vim li no thiaj muaj hlua cuab puag ncig koj,
   thiab txojkev ntshai tshwm plaws los raug koj.
  11tsaus ntuj nti rau koj,
   koj thiaj tsis pom dabtsi li,
   thiab dej nyab laum nkaus koj.

  12“Vajtswv tsis nyob qhov chaw siab saum ntuj lov?
   Saib tej hnub qub uas nyob siab kawg,
   nyob siab tiag tiag li.
  13Vim li no koj thiaj hais tias,
   ‘Vajtswv paub dabtsi?
  Nws yuav txiav txim
   rau hauv qhov tsaus ntuj tau thiab lov?
  14Muaj huab laum nkaus thaiv nws,
   mas nws thiaj saib tsis pom,
   rau thaum nws mus kev saum qaum ntuj.’
  15Koj yuav taug txoj qub kev
   uas tej neeg limhiam txeev taug ntawd lov?
  16Lawv raug ntes mus ua ntej uas
   tsis tau txog lawv lub sijhawm,
   dej kuav kiag lawv lub chaw tiag taw mus.
  17Lawv hais rau Vajtswv tias,
   ‘Thov koj ncaim peb mus,’
  thiab hais tias,
   ‘Tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   yuav ua tau dabtsi rau peb?’
  18Tiamsis nws twb pub tej uas zoo
   puv nkaus lawv lub vaj lub tsev.
  Cov neeg limhiam tej lus sablaj
   nyob deb ntawm kuv.
  19Cov neeg ncaj ncees pom mas zoo siab,
   cov uas tsis txhaum
   luag saib tsis taus lawv hais tias,
  20‘Peb cov yeeb ncuab
   raug muab txiav tu nrho lawm,
  lawv tshuav yam twg
   hluavtaws kuj muab kub tag lawm.’

  21“Koj cia li nrog Vajtswv sib raug zoo
   thiab nyob hum xeeb,
   ua li no mas yam uas zoo yuav los txog koj.
  22Cia li txais tej lus qhuab qhia
   ntawm nws lub qhov ncauj,
   thiab khaws nws tej lus cia rau hauv koj lub siab.
  23Yog koj rov los cuag tus uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus thiab txo koj lub hwjchim,
  thiab yog koj muab txojkev tsis ncaj ncees
   tso tseg deb ntawm koj lub tsev ntaub,
  24yog koj muab koj cov kub tso rau hauv av,
   thiab muab tej kub hauv lub moos Aufi cia
   rau hauv nruab nrab tej pob zeb hauv lub hav dej,
  25yog koj cia tus uas muaj hwjchim loj
   kawg nkaus los ua koj li kub
   thiab ua koj tej nyiaj uas tsim txiaj,
  26mas koj yuav zoo siab
   rau tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   thiab koj yuav tsa muag ntsia Vajtswv.
  27Koj yuav thov nws mas nws yuav mloog koj,
   thiab koj yuav pauj tej uas koj cog lus fiv rau nws.
  28Koj yuav txiav txim siab ua yam twg
   mas yam ntawd yuav tiav,
   thiab yuav muaj duab kaj ci rau koj txojkev.
  29Thaum Vajtswv txo neeg tus hwjchim
   koj hais tias yog vim tus ntawd khav,
  tiamsis nws yeej cawm
   tus uas txo hwjchim kom dim.
  30Nws yuav cawm tus uas tsis txhaum,
   mas koj yuav tau txais kev cawm dim
   vim koj txhais tes huv.”