24

  1Ua cas tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   muab lub sijhawm uas teem cia zais?
  Ua cas cov uas paub nws
   tsis pom hnub uas nws teem cia kiag li?
  2Muaj neeg txav ciam teb,
   lawv txeeb tej pab yaj pab tshis coj mus yug.
  3Lawv raws cov menyuam ntsuag
   tej nees luav mus,
  lawv muab cov poj ntsuam li nyuj
   coj mus yuam nqe.
  4Lawv muab tej neeg txom nyem
   thawb rau tom ntug kev,
  tej neeg pluag hauv ntiajteb
   sawvdaws tsiv nraim tag.
  5Saib maj, yam nkaus li cov nees luav qus
   nyob hauv tebchaws ntuj nrag teb do,
   cov neeg pluag tawm mus nrhiav noj khwv khwv,
  mas tebchaws moj sab qhua
   muab zaub mov rau lawv tej menyuam noj.
  6Lawv mus xawb tej qoob loo hauv luag tej teb,
   thiab xawb de cov neeg limhiam tej vaj txiv hmab.
  7Lawv pw liab qab tsis muaj ris tsho
   ib hmo kaj ntug,
   thiab tsis muaj pam vov tiv no.
  8Lawv ntub tej nag pem roob,
   thiab khawm pob zeb vim tsis muaj chaw roos.
  9Muaj neeg txeeb tej menyuam
   uas tsis muaj txiv hauv niam xubntiag,
  thiab muab cov neeg pluag
   tej menyuam mos mus yuam nqe.
  10Lawv thiaj mus liab qab tsuas tsis muaj ris tsho,
   lawv kwv tej teg qoob mus los tseem tshaib plab.
  11Lawv ua roj hauv cov neeg limhiam
   tej ntoo txiv aulib,
  lawv tabtom tsuam kua txiv hmab
   hauv lub qhov tsuam los lawv tseem yoo nqhis.
  12Cov uas tabtom yuav tuag
   quaj ntsaj hauv lub moos tuaj,
  thiab cov uas raug mob tug ntsuj plig
   thov kev pab,
  tiamsis Vajtswv tsis quav ntsej lawv tej lus thov.

  13“Muaj cov uas fav xeeb rau qhov kaj,
   yog cov uas tsis paub txojkev kaj
   thiab tsis nyob hauv txojkev kaj ntawd.
  14Tus tua neeg sawv tsees hmo ntuj mus tua
   cov neeg pluag thiab cov neeg txom nyem,
   thaum tsaus ntuj nws zoo yam nkaus li tub sab.
  15Tus neeg ua nkauj ua nraug lub qhov muag
   tos lub sijhawm tsaus ntuj zuag, hais tias,
  ‘Tsis muaj leejtwg lub qhov muag pom kuv,’
   thiab nws npog nws lub ntsej muag.
  16Thaum tsaus ntuj lawv khawb qhov
   mus rau hauv lub tsev,
  nruab hnub lawv tsiv nraim,
   lawv tsis paub qhov kaj.
  17Qhov tsaus ntuj nti zoo yam li kaj ntug
   rau lawv txhua tus
  vim yog lawv txeev nrog qhov tsaus ntuj nti
   tej kev ntshai koom ua ke.
  18Lawv ntab nplos saum nplaim dej,
   lawv li feem hauv lub tebchaws
   raug muab tsawm foom tsis zoo,
  luag tsis tig ntiag mus
   rau hauv lawv tej vaj txiv hmab lawm.
  19Lub caij qhuav thiab tshav ntuj kub
   rub daus xib daus npu mus tag li cas,
  ces tub tuag teb kuj rub cov uas ua txhaum
   loj mus ib yam li ntawd.
  20Lub plab menyuam tsis nco qab lawv,
   kas yuav noj lawv qab qab,
  yuav tsis muaj leejtwg nco txog lawv li lawm.
   Txojkev limhiam lov ntho yam nkaus li tus ntoo.

  21“Lawv quab yuam tus pojniam
   uas xeeb tsis taus menyuam,
   thiab tsis ua ib yam zoo rau tus poj ntsuam.
  22Tiamsis Vajtswv lub hwjchim
   rub cov uas muaj zog txojsia mus,
  txawm yog lawv sawv tsees tau
   los lawv tsis muaj chaw vam lawm.
  23Vajtswv pub txojkev tso siab rau lawv,
   lawv thiaj tau chaw vam khom,
  thiab nws lub qhov muag ntsia ntsoov lawv lub neej.
  24Lawv raug muab tsa ua loj
   ib nyuag pliag xwb kuj ploj tag lawm,
  lawv tuag tshav qhuav tag zoo li luag lwm tus,
   lawv raug muab txiav yam li tej thawj hnab qoob.
  25Yog tsis muaj li ntawd
   leejtwg yuav tshuaj tau tias kuv dag
  thiab qhia tau tias tej uas kuv hais ntawd
   tsis muaj qabhau?”