25

Npida hais

1Npida uas yog neeg Su‑a teb tias,
  2“Vajtswv muaj hwjchim kav thiab ua kom ntshai,
   nws tswj tau saum ntuj uas siab kawg
   nyob sib hum xeeb.
  3Nws cov tub rog mas suav txheeb lov?
   Nws tsis tso nws txojkev kaj los rau leejtwg?
  4Neeg yuav ua ncaj ncees tau
   rau ntawm Vajtswv xubntiag li cas?
  Tus uas yug ntawm pojniam los
   yuav dawb huv tau li cas?
  5Saib maj, txawm yog lub hli ci tsis tshiab
   thiab tej hnub qub kuj tsis huv
   rau ntawm Vajtswv lub qhov muag
  6mas neeg uas tsuas yog vaim xwb,
   yimhuab tsis huv,
  thiab neeg tej tub uas tsuas yog kas xwb,
   kuj tsis huv.”