27

1Mas Yauj rov hais lus zaj lus zuag tias,
  2“Vajtswv yeej muaj txojsia nyob pom,
   nws yog tus uas qhau kuv cai,
  tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   yog tus uas ua rau kuv lwj siab.
  3Thaum kuv tseem ua tau pa,
   thiab Vajtswv tseem pub pa
   rau hauv kuv lub qhov ntswg,
  4mas kuv daim tawv ncauj
   yuav tsis hais tej lus dag,
   thiab kuv tus nplaig yuav tsis hais tej lus ntxias.
  5Kuv yuav tsis lees tias nej hais tseeb kiag li,
   thiab kuv yuav tsis tso kuv lub siab ncaj tseg
   mus txog thaum kuv tuag.
  6Kuv yuav tuav rawv kuv txojkev
   ncaj ncees cia, tsis tso tseg li,
  kuv lub siab tsis thuam kuv
   mus tag kuv sim neej.

  7“Thov cia kuv cov yeeb ncuab
   raug ib yam li cov neeg limhiam
  thiab thov cia tus uas sawv twv kuv
   raug ib yam li cov neeg tsis ncaj.
  8Tus uas tsis hwm Vajtswv muaj chaw vam dabtsi
   rau thaum Vajtswv muab nws txiav pov tseg,
   thiab thaum Vajtswv muab nws txojsia rho lawm?
  9Vajtswv yuav mloog nws lub suab quaj hu
   rau thaum nws raug kev ceeblaj txom nyem lov?
  10Nws yuav zoo siab rau
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lov?
  Nws yuav quaj thov Vajtswv
   txhua lub sijhawm lov?
  11Kuv yuav qhia nej paub txog Vajtswv txhais tes,
   kuv yuav tsis npog tej uas
   tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav ua.
  12Saib maj, nej txhua tus tub pom lawm,
   ua cas nej yuav tsis paub qabhau kiag li?

  13“No yog tus neeg limhiam li feem ntawm Vajtswv,
   thiab yog tus uas quab yuam luag
   li qub txeeg qub teg
  uas txais ntawm tus muaj hwjchim
   loj kawg nkaus.
  14Yog nws li menyuam huaj vam coob
   los yuav raug hniav ntaj xwb,
   thiab nws tej tub ki yuav nrhiav tsis txaus noj.
  15Cov uas tshuav dim
   los mob kis yuav muab lawv log,
   thiab lawv tej poj ntsuam yuav tsis quaj ntsuag.
  16Txawm yog nws yuav sau tau nyiaj ntau
   yam li tej hmoov av,
   thiab tib tej niag pawg tsoos tsho cia
   yam li tej niag pawg av,
  17nws yuav tib cia
   los cov neeg ua ncaj yuav hnav,
  thiab cov uas tsis txhaum
   yuav muab tej nyiaj faib.
  18Lub tsev uas nws ua
   zoo li lub lws kab npauj npaim,
  thiab zoo li lub tsev pheeb suab
   uas tus zov khuav ua.
  19Thaum nws mus pw nws muaj nyiaj txiag,
   tiamsis nws yuav tsis rov mus
   pw li ntawd dua li lawm.
  Nws qheb qhov muag
   mas nws tej nyiaj txiag tsis muaj tag lawm.
  20Txojkev txhawj kev ntshai
   los raug nws zoo li dej nyab.
  Thaum hmo ntuj cua daj cua dub
   qhwv kiag nws mus lawm.
  21Cov cua sab hnub tuaj muab nws nqa,
   ces nws thiaj ploj lawm,
  cua kuav kiag nws tawm
   ntawm nws lub chaw mus.
  22Cov cua muab nws laim pov tseg tsis khuvleej,
   nws dhia khiav kiag
   ntawm cua lub hwjchim sai kawg.
  23Cua npuaj teg thuam nws,
   thiab luag ntiab nws tawm
   hauv nws lub chaw mus.”