28

Neeg nrhiav tswvyim

  1“Yeej muaj lub qhov khawb nyiaj,
   thiab muaj lub chaw uas nchuav cov tseem kub.
  2Luag muab hlau hauv av los,
   thiab nchuav tooj liab ntawm tej pob zeb los.
  3Neeg rhuav tshem qhov tsaus ntuj,
   thiab mus nrhiav rau qhov uas deb kawg,
   nrhiav tej pob zeb hauv qhov tsaus dub nciab.
  4Lawv khawb qhov tob,
   deb ntawm qhov chaw uas neeg nyob,
   cov uas mus mus los los tsis nco qab lawv lawm.
  Lawv tso hlua dai fiav mus fiav los
   deb ntawm cov neeg.
  5Cov av kuj tshwm zaub mov tawm los,
   tiamsis hauv qab mas cov av
   raug hluavtaws kub tawg tag.
  6Tej pob zeb uas nyob hauv
   muaj cov qe zeb tsamxem phaithu,
   thiab tej hmoov av muaj kub.

  7“Txojkev ntawd tsis muaj dav paub,
   thiab liaj lub qhov muag tsis tau pom li.
  8Tej tsiaj qus uas siab loj
   tsis tau tsuj qhov chaw ntawd,
   tsov ntxhuav yeej tsis tau hla qhov ntawd.

  9“Neeg xuas tes tsoo tej pob zeb tawv,
   thiab muab tej roob dob kiag cag pob tag.
  10Lawv khawb kwj rau hauv tej phab zeb,
   thiab lawv lub qhov muag
   pom txhua yam uas tsim txiaj.
  11Lawv nrhiav tau tej qhov dej txhawv,
   thiab tej uas muab zais cia,
   lawv rho tawm los rau qhov kaj.

  12“Tiamsis yuav ntsib tau tswvyim rau qhovtwg?
   Thiab kev nkag siab lub chaw nyob qhovtwg?
  13Neeg tsis paub tswvyim tus nqe,
   thiab nrhiav tsis tau
   hauv cov neeg ciaj lub tebchaws.
  14Nruab tiv txwv hais tias, ‘Ntawm kuv tsis muaj,’
   thiab hiavtxwv hais tias, ‘Tsis nrog kuv nyob.’
  15Txawm yog muab kub yuav los tsis tau,
   thiab luj nyiaj kom npaum li tus nqe kuj tsis tau.
  16Txawm yog muab cov kub hauv
   lub moos Aufi ntaus nqe kuj tsis tau,
  muab cov qe zeb iav txho ci lam
   thiab qe zeb phaithu pauv kuj tsis tau.
  17Piv tsis tau rau cov kub thiab daim iav tsim txiaj,
   thiab muab tej npauj tseem kub los pauv tsis tau.
  18Tsis txhob muab tej paj zeb hauv hiavtxwv
   thiab qe zeb iav los piv kiag li,
  tswvyim tus nqe tseem siab dua
   cov qe qwj muaj nqes.
  19Piv tsis tau rau cov qe zeb daj pes lis
   hauv Khuj tebchaws,
  thiab muab cov tseem kub
   ntaus nqe rau los tsis tau.

  20“Yog li ntawd, tswvyim los qhovtwg los?
   Thiab kev nkag siab nyob qhovtwg?
  21Yog muab zais ntawm txhua yam
   uas ciaj sia lub qhov muag
   thiab zais ntawm cov noog saum nruab ntug.
  22Lub qhov puam tsuaj thiab txojkev tuag hais tias,
   ‘Wb ob leeg lub qhov ntsej tau hnov
   tus tswvyim lub moo nto moo lawm.’

  23“Vajtswv yeej paub txojkev
   mus txog lub tswvyim,
   thiab yeej paub tswvyim lub chaw nyob,
  24rau qhov nws saib pom
   mus kawg nkaus lub ntiajteb,
   thiab pom txhua yam tag nrho hauv lub qab ntuj.
  25Thaum nws teem kom cua hnyav npaum li cas,
   thiab muab cov dej luj cia,
  26thiab thaum nws tsa kevcai rau nag los,
   thiab tsim txojkev rau xob laim tua,
  27mas nws tsa muag ntsia tug tswvyim thiab qhia,
   thiab tsa lub tswvyim cia thiab tshuaj saib.
  28Nws hais rau neeg tias,
   ‘Saib maj, qhov uas hwm
   thiab paub ntshai tus Tswv yog lub tswvyim,
  thiab qhov uas tig hlo ntawm txojkev phem
   kuj yog kev nkag siab.’ ”