29

1Mas Yauj rov hais lus zaj lus zuag tias,
  2“Au kuv xav nyob ib yam li yav thaum ub,
   yam li ntu uas Vajtswv tsom kwm kuv,
  3thaum nws lub teeb tseem ci saum kuv lub taubhau,
   thiab kuv taug txojkev tsaus ntuj
   hauv nws tus duab kaj,
  4ib yam li thaum kuv tseem hluas ntxhias,
   thiab thaum Vajtswv ua tus kwvluag
   tsom kwm kuv lub tsev ntaub,
  5thiab thaum tus uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus tseem nrog nraim kuv,
   thiab kuv cov menyuam tseem nyob vij vog kuv,
  6thiab thaum muaj kua mis ntws los n
   txuav kuv kotaw,
   thiab lub zeb zom roj ntws lug rau kuv.
  7Thaum kuv tawm mus rau ntawm rooj loog,
   thiab thaum kuv zaum saum kuv lub rooj
   hauv lub tshav puam,
  8mas tej hluas pom kuv, lawv kuj txav kev,
   tej poj koob yawm txwv kuj sawv tsees nres.
  9Cov uas ua thawj tseg tsis hais lus,
   muab tes pos lub qhov ncauj cia.
  10Cov uas ua hlob lub suab ntsiag to,
   thiab lawv tus nplaig lo nkaus qab yiag.
  11Thaum lub qhov ntsej hnov lawd,
   lawv hais tias kuv tau hmoov zoo,
  thiab thaum lub qhov muag pom,
   lawv kuj qhuas kuv,
  12vim yog kuv cawm cov neeg pluag
   uas quaj thov,
  thiab cawm cov menyuam tsis muaj txiv
   uas tsis muaj leejtwg pab.
  13Cov uas twb yuav puam tsuaj
   kuj foom hmoov zoo rau kuv,
  thiab kuv ua rau cov poj ntsuam lub siab
   hu nkauj xyiv fab.
  14Kuv muab txojkev ncaj ncees
   los hnav qhwv kuv cia,
  qhov uas kuv ua raug cai
   zoo nkaus li lub tsho ntev
   thiab zoo li txoj phuam ntoo saum taubhau.
  15Kuv ua ntsiab muag rau cov uas dig muag,
   thiab ua kotaw rau cov uas ceg tawv.
  16Kuv ua cov neeg pluag leej txiv,
   thiab kuv tshuaj saib tus uas
   kuv tsis tau paub dua tshaj plaub.
  17Kuv lov tus uas tsis ncaj tej los yuaj,
   thiab ua rau tus qauv
   plam ntawm nws cov kaus hniav.
  18Mas kuv xav tias,
   ‘Kuv yuav tuag rau hauv kuv lub zes,
  thiab kuv yuav tsav kuv lub caij lub nyoog
   kom ntau yam li tej xuab zeb.
  19Kuv tej cag yuav nrhau mus txog dej,
   kuv tej ceg yuav ntsu lwg ib hmos kaj ntug.
  20Kuv lub koob meej yuav nyob tshiab khiv mus li,
   thiab kuv rab hneev yuav tshiab khiv
   hauv kuv txhais tes.’

  21“Neeg mloog kuv hais thiab tos rawv,
   thiab nyob twjywm mloog tej lus uas kuv qhia.
  22Thaum kuv hais tag lawd
   lawv tsis hais dua li lawm,
   thiab kuv tej lus nrog ntsuav rau saum lawv.
  23Lawv tos rawv kuv yam li tos nag,
   lawv rua ncauj tos yam li tos nag hauv xyoo.
  24Thaum lawv tsis muaj chaw vam lawm,
   kuv ua ntsej muag luag ntxhi rau lawv,
  thiab kuv lub ntsej muag
   tsis ua rau lawv poob siab.
  25Kuv xaiv txojkev rau lawv
   thiab zaum ua lawv tus thawj,
  thiab kuv zoo li tus vajntxwv
   nyob hauv nruab nrab nws cov tub rog,
  thiab yam li tus uas nplij
   cov uas quaj ntsuag lub siab.