30

  1Tiamsis nimno lawv cov uas yau kuv
   thuam luag kuv,
  kuv tsis kheev lawv cov ntawd leej txiv
   nrog cov dev nyob zov kuv pab yaj pab tshis.
  2Kuv yuav tau dabtsi zoo ntawm lawv txhais tes?
   Lawv yog cov uas twb qaug zog tag lawm.
  3Lawv txom nyem thiab tshaib plab heev,
   lawv noj cov av qhuav
   hauv tebchaws moj sab qhua.
  4Lawv de tej nroj tsuag thiab nplooj ntoo,
   thiab dob tej cag tauj cag nqeeb los noj.
  5Lawv raug muab ntiab tawm hauv cov neeg mus,
   muaj neeg qw caum lawv ib yam li qw tub sab.
  6Lawv yuav tsum mus nyob hauv tej khuab ha,
   thiab hauv tej qhov av qhov zeb.
  7Lawv hee li nees luav
   hauv tej tsob nyuag ntoo tuaj,
   lawv sib txiv nyob hauv tej qab zaub kig.
  8Lawv yog neeg ruam neeg poob koob,
   lawv raug muab ntiab tawm
   hauv lub tebchaws mus.

  9“Nimno lawv muab kuv
   ua zaj nkauj hu thuam luag,
   thiab kuv tiag lawv ncauj lawv lo.
  10Lawv ntxub thiab txav deb ntawm kuv.
   Thaum lawv pom kuv
   lawv nto qaub ncaug rau kuv tamsid,
  11rau qhov Vajtswv tso kuv txoj hlua hneev taug
   thiab txo kuv lub hwjchim,
   lawv tsis tswj lawv lub siab tab meeg kuv kiag li.
  12Cov neeg plhob luj lam tam
   sawv ntawm kuv sab xis, lawv ntiab kuv khiav,
   lawv tsub kev puam tsuaj vij tawm tsam kuv.
  13Lawv rhuav kuv txojkev pob tag,
   lawv tseem tsav kev txom nyem rau kuv,
   tsis muaj leejtwg pab kiag li.
  14Lawv tuaj yam li nkag hauv
   tej ntu ntsa loog uas pob tag tuaj,
  lawv txeem plaws tuaj
   rau thaum lub loog tabtom pob.
  15Tej kev txhawj kev ntshai los raug kuv,
   kuv lub koob meej raug muab raws
   yam li cua ntsawj,
  thiab kuv li kev vam meej
   ploj tag yam li tej huab.

  16“Nimno kuv tus ntsuj plig ploj zuj zus mus,
   lub sijhawm txom nyem nyuaj siab
   twb ntes tau kuv lawm.
  17Hmo ntuj ua rau kuv tej pob txha mob lwj ntsuav,
   thiab tej mob kis noj kuv ntawd tsis so li.
  18Vajtswv ua nruj ua tsiv
   ntsiab nkaus kuv lub tsho,
   nws tuav rawv kuv caj dab tsho.
  19Nws muab kuv laim rau hauv pas av,
   kuv zoo yam nkaus li tej hmoov av
   thiab hmoov tshauv.
  20Kuv quaj thov koj los koj tsis teb kuv,
   kuv sawv tsees los koj tsis quav ntsej kuv li.
  21Koj ua nyaum rau kuv,
   koj txhais tes uas muaj hwjchim tsim txom kuv.
  22Koj tsa kuv sawv rau saum cov cua
   thiab muab kuv caij cua,
  thiab cia cua daj cua dub ntsawj kuv
   rau tom ub tom no.
  23Kuv yeej paub tias koj yuav coj kuv
   mus txog qhov tuag, thiab mus txog lub chaw
   uas teem cia rau cov neeg ciaj sawvdaws.

  24“Yeej tsis muaj leejtwg yuav tsa tes
   ntaus tus uas pob tag ua tej niag pawg cia,
  rau thaum nws raug tej xwm txheej phem
   es thov luag pab.
  25Thaum muaj ib tug raug txom nyem
   kuv tsis tau quaj lov?
  Thaum muaj ib tug pluag
   kuv tsis tau nyuaj siab lov?
  26Tiamsis thaum kuv nrhiav yam uas zoo,
   mas tau yam uas phem,
  thiab thaum kuv tos qhov kaj,
   mas tau qhov tsaus ntuj.
  27Kuv lub siab ntxhov heev nyob tsis tus li,
   lub sijhawm raug txom nyem nyuaj siab
   los txog kuv.
  28Kuv lub ntsej muag dub nciab
   tiamsis tsis yog tshav ntuj ziab,
  kuv sawv ntsug hauv ib tsoom neeg
   thiab thov kev pab.
  29Kuv nrog hma liab ua kwvtij,
   thiab nrog noog ntxhuav ua kwvluag.
  30Kuv tej tawv nqaij dub thiab hle tawv lawm,
   kuv tej pob txha kub heev.
  31Kuv lub suab nkauj nog ncas
   thiaj ntxeev ua lub suab quaj ntsuag,
   thiab kuv lub suab raj ntxeev ua lub suab quaj.