31

  1Kuv twb cog lus rau kuv lub qhov muag lawm,
   mas kuv yuav ntsia ntsoov
   tej hluas nkauj dawb huv tau li cas?
  2Dabtsi yog kuv li feem
   ntawm Vajtswv uas nyob saum ntuj,
  dabtsi yog kuv li qub txeeg qub teg
   ntawm tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   uas nyob saum lub chaw siab?
  3Vij sub vij sw yuav tsis poob
   rau saum cov neeg tsis ncaj ncees lov,
  thiab kev puam tsuaj yuav tsis poob
   rau saum cov uas ua txhaum lov?
  4Vajtswv tsis pom txojkev uas kuv mus
   thiab tsis suav kuv txhua kauj ruam lov?

  5“Yog kuv taug txojkev cuav,
   thiab kuv txhais kotaw maj nroos mus dag,
  6kuj thov cia muab kuv luj
   rau saum rab teev uas hum txiaj,
   thiab thov Vajtswv paub kuv lub siab dawb paug.
  7Yog kuv txhais kotaw tig tawm hauv txojkev lawm,
   thiab kuv lub siab mus raws li kuv qhov muag pom,
  thiab yog muaj ib qhov uas tsis huv
   lo kuv txhais tes,
  8kuj thov cia kuv tseb es lwm tus tau noj,
   thiab cia tej uas kuv cog
   raug muab dob kiag cag pov tseg.

  9“Yog kuv lub siab raug ntxias
   mus deev tej pojniam,
  thiab kuv tau zov tos
   ntawm kuv kwvtij zej zog lub qhov rooj,
  10kuj cia kuv tus pojniam zom hmoov rau lwm tus,
   thiab cia lwm tus pw tsuam nws.
  11Tej no kuj yog kev txhaum uas phem kawg,
   thiab yog kev txhaum uas cov tu plaub
   yuav tsum txiav txim rau,
  12qhov ntawd yog hluavtaws yuav kub
   mus txog ntua lub chaw puam tsuaj,
   thiab yuav kub kiag kuv tej cag tej txiv huvsi.

  13“Yog kuv tsis quav ntsej
   kuv tej tub qhe nkauj qhev tej lus
  rau thaum lawv muaj xaiv muaj lus
   tuaj hais rau kuv,
  14mas thaum Vajtswv sawv tsees
   kuv yuav ua tau li cas?
  Thaum nws nug zaj ntawd,
   kuv yuav teb nws li cas?
  15Tus uas tsim kuv rau hauv lub plab
   tsis tau tsim lawv thiab lov?
  Tsis yog tib tug tsim peb
   rau hauv plab menyuam lov?

  16“Yog kuv tau tav yam twg
   uas tej neeg pluag xav yuav,
  lossis ua rau cov poj ntsuam
   lub qhov muag saib do xwb,
  17lossis kuv tib leeg noj kuv tej mov,
   es tus menyuam uas tsis muaj txiv tsis tau noj,
  18(txij thaum kuv yau los kuv yug nws
   ib yam nkaus li kuv yog nws txiv,
  thiab kuv yeej taw qhia cov poj ntsuam
   txij thaum kuv yug hauv niam plab los)
  19thiab yog kuv pom ib tug twg
   puam tsuaj vim tsis muaj ris tsho,
  lossis pom ib yawg twg pluag
   tsis muaj ris tsho hnav,
  20yog nws lub siab tsis tau
   foom hmoov zoo rau kuv,
  thiab nws tsis tau hnav
   kuv tej tsoos plaub yaj sov,
  21yog kuv tsa tes kov tej menyuam
   uas tsis muaj txiv,
  vim yog kuv paub tias cov uas nyob
   ntawm rooj loog yuav tuaj kuv tog,
  22ces thov cia kuv daim txha duav
   pu pluam ntawm kuv xub pwg,
  thiab kuv txhais npab
   pluam ntawm lub pob qej txha.
  23Kuv ntshai tej xwm txheej phem ntawm Vajtswv,
   thiab vim nws lub hwjchim meej mom
   kuv ua tsis tau tej ntawd kiag li.

  24“Yog kuv muab tej kub
   ua yam uas kuv tso siab,
  lossis hu tej tseem kub tias
   yog kuv lub chaw vam khom,
  25yog kuv zoo siab
   vim kuv tej nyiaj txiag ntau kawg,
  lossis vim kuv txhais tes
   muab tau ntau kawg los,
  26yog kuv saib rau lub hnub uas ci tuaj,
   thiab saib lub hli uas mus kev zoo nkauj kawg,
  27es kuv lub siab raug ntxias twjywm mus pe,
   thiab kuv lub qhov ncauj nwj kuv txhais tes pe,
  28tej no yog kev txhaum
   uas cov tu plaub yuav tsum txiav txim,
  rau qhov yog kuv fav xeeb
   rau Vajtswv uas nyob saum ntuj.

  29“Yog kuv zoo siab rau thaum
   tus uas ntxub kuv raug puam tsuaj,
  lossis xyiv fab rau thaum
   nws raug xwm txheej phem,
  30(kuv tsis tau cia kuv lub qhov ncauj ua txhaum,
   es tsawm foom nws txojsia,)
  31thiab yog cov neeg
   hauv kuv lub tsev ntaub tsis tau hais tias,
   ‘Leejtwg tsis tau noj nws li nqaij tsau?’
  32rau qhov tej qhua tsis tau pw
   nraum tej ntug kev,
   kuv qheb qhov rooj los rau cov neeg dua kev,
  33thiab yog kuv muab kuv tej kev fav xeeb
   npog ib yam li lwm tus,
  lossis muab kuv lub txim
   zais rau hauv lub xubntiag,
  34vim yog kuv pheej ntshai ib tsoom neeg heev,
   thiab ntshai kuv cov neeg saib tsis taus kuv,
  kuv thiaj nyob twjywm
   tsis tawm dhau kuv lub qhov rooj mus,
  35mas kuv xav kom muaj ib tug mloog kuv hais.
   No yog kuv txhais tes sau.
  Thov kom tus uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus teb kuv.
  Kuv xav tau tej lus kom kuv
   hauv daim ntawv uas tus yeej kom sau.
  36Kuv yuav muab kwv kiag saum xub pwg mus,
   kuv yuav muab khi cia yam li lub mom kub.
  37Kuv yuav qhia kuv txhua kauj ruam rau nws,
   kuv yuav mus cuag nws yam li ib tug thawj mus.

  38“Yog kuv daim teb quaj kom kuv,
   thiab cov hniav khais
   uas laij teb ntawd ib txhij quaj,
  39yog kuv noj tej qoob ntawd tsis them nqe li,
   thiab ua rau tej qub tswv teb ntawd tuag,
  40kuj thov cia pos tuaj nyob tej mog chaw,
  thiab nroj pias dab tuaj nyob qeb chaw.”
 Yauj li lus tag li no.