32

Elihu hais

1Yog li ntawm peb tug yawg ntawd thiaj tseg tsis teb Yauj lawm, rau qhov Yauj pom tias nws ncaj ncees. 2Ces Elihu uas yog Npalakhee tus tub yog neeg Npub thiab yog Las cum txawm chim. Nws chim rau Yauj vim Yauj hais tias Yauj ncaj ncees tsis yog Vajtswv ncaj. 3Nws kuj chim rau Yauj peb tug kwvluag rau qhov txawm yog lawv teb tsis tau Yauj los lawv tseem hais tias Yauj txhaum. 4Elihu tos nrhw yuav hais rau Yauj rau qhov lawv peb leeg ntawd laus dua nws. 5Thaum Elihu pom tias lawv lub ncauj tsis muaj lus teb lawm nws thiaj chim.
6Mas Npalakhee tus tub Elihu uas yog neeg Npub teb tias,
  “Kuv tseem yau thiab nej hnub nyoog nchav lawm,
   vim li no kuv thiaj ua siab yau
   thiab ntshai hais tej uas kuv xam pom rau nej.
  7Kuv hais tias, ‘Cia cov uas muaj hnub nyoog hais,
   thiab cia cov uas nyob ntau xyoo qhia tswvyim.’
  8Qhov tseeb yog tus ntsuj plig
   uas nyob hauv neeg,
  yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tej pa,
   ua rau neeg nkag siab.
  9Tsis yog cov laus xwb thiaj muaj tswvyim,
   lossis cov uas hnub nyoog nchav
   thiaj nkag siab qhov uas raug cai.
  10Vim li no kuv thiaj hais tias,
   ‘Thov mloog kuv hais,
   thov cia kuv hais tej uas kuv xam pom.’

  11“Kuv tos rawv mloog nej tej lus
   thiab mloog nej tej lus txawj ntse,
   rau thaum nej nrhiav saib yuav hais dabtsi.
  12Kuv ua tib zoo mloog nej hais,
   tsis muaj ib tug tav tau Yauj li,
   nej cov tsis muaj leejtwg teb tau Yauj tej lus.
  13Ceev faj tsis txhob hais tias,
   ‘Peb twb ntsib tswvyim lawm,
   Vajtswv yuav kov yeej Yauj, tsis yog neeg.’
  14Yauj tsis tau hais nws tej lus rau kuv,
   mas kuv yuav tsis muab nej tej lus teb Yauj.

  15“Lawv poob siab tag tsis teb dua li lawm,
   lawv tsis muaj ib lo lus hais li lawm.
  16Mas kuv yuav tos lov vim lawv
   tsis hais thiab lawv sawv qhov ntawd tsis teb li?
  17Mas kuv yuav teb kuv tej lus,
   kuv yuav hais tej uas kuv xam pom,
  18rau qhov kuv muaj lus puv nkaus qhov ncauj,
   tiamsis kuv lub siab tseem tswj kuv cia.
  19Kuv lub siab zoo li cawv txiv hmab
   uas tsis muaj chaw tshwm chim,
  ib yam li lub hnab tawv cawv txiv hmab tshiab
   uas twb yuav tawg.
  20Kuv yuav tsum hais,
   thiaj li tshwm chim zoo mentsis,
   kuv yuav tsum qheb kuv daim tawv ncauj teb.
  21Kuv yuav tsis hais saib leejtwg ntsej muag li,
   lossis yuav tsis hais lus mos lus muag
   qhuas leejtwg,
  22rau qhov kuv tsis txawj hais
   lus mos lus muag qhuas,
  yog ua li ntawd tus uas tsim kuv
   yuav rhuav tshem kuv.