33

  1Yauj 'e, nimno thov mloog kuv hais,
   thiab mloog kuv tej lus huvsi.
  2Saib maj, kuv rua ncauj,
   mas kuv tus nplaig hauv kuv qhov ncauj kuj hais.
  3Kuv tej lus qhia tej kev ncaj ncees
   hauv kuv lub siab tshwm los,
  thiab kuv lub qhov ncauj paub dabtsi
   kuj hais tseeb kiag.
  4Vajtswv tus Ntsuj Plig tsim kuv,
   thiab tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   tej pa ua rau kuv ciaj sia.
  5Yog koj teb tau kuv kuj teb los maj,
   cia li npaj koj tej lus rau ntawm kuv xubntiag
   thiab sawv tsees maj.
  6Saib maj, kuv nyob ib yam li koj
   rau ntawm Vajtswv xubntiag.
  kuv kuj yog muab ib thooj av nplaum
   puab los xwb.
  7Koj tsis txhob ntshai kuv es ua rau koj poob siab,
   kuv yuav tsis yuam koj kom hnyav dhau.

  8“Tseeb tiag, koj hais rau kuv mloog,
   thiab kuv hnov koj tej lus.
  9Koj hais tias, ‘Kuv ua huv,
   tsis tau fav xeeb kiag li,
  kuv dawb huv, tsis muaj kev phem kev qias
   nyob hauv kuv kiag li.
  10Saib maj, Vajtswv ua plaub rau kuv,
   nws suav hais tias kuv yog nws li yeeb ncuab.
  11Nws muab kuv txhais kotaw
   ntxig rau rab cuab,
   thiab zov rawv kuv txhua txojkev.’

  12“Saib maj, zaj no koj ua tsis raug cai.
   Kuv yuav teb koj. Vajtswv loj dua neeg.
  13Ua cas koj yuav cam nws hais tias,
   ‘Vajtswv tsis teb neeg tej lus li’?
  14Rau qhov Vajtswv ua ib fab ob fab los hais,
   los neeg tsis nkag siab.
  15Thaum neeg pw hmo ntuj tsaug zog ceev
   lawv ua npau suav thiab ua yog toog
   saum lawv lub txaj pw,
  16mas thaum ntawd
   Vajtswv qheb neeg lub qhov ntsej hnov,
   thiab nws tej lus qhuab ntuas ua rau lawv ntshai,
  17xwv Vajtswv thiaj ua kom neeg tig
   ntawm tej uas lawv ua rov los,
   thiab txiav neeg txojkev khav theeb pov tseg.
  18Nws tav lawv tus ntsuj plig
   ntawm lub qhov tuag,
  thiab tav lawv txojsia
   tsis raug hniav ntaj ua kom puam tsuaj.
  19Neeg raug kev mob nkeeg
   nplawm qhuab qhia rau saum nws lub txaj pw,
  thiab nws tej pob txha mob heev
   kuj nplawm nws tsis tu ncua li.
  20Nws txojsia thiaj li dhuav zaub mov,
   thiab nws lub siab kuj dhuav
   tej zaub mov uas qab qab.
  21Nws cev nqaij sem zuj zus saib tsis pom li,
   nws tej pob txha uas txeev saib tsis pom
   kuj tshwm tuaj.
  22Nws tus ntsuj plig mus ze
   rau hauv lub qhov tuag,
  thiab nws txojsia mus ze
   cov uas coj kev tuag los.
  23Yog muaj ib tug tubtxib saum ntuj los pab nws,
   yog ib tug hauv ib txhiab leej
  uas ua tus nyob nruab nrab
   es yuav qhia qhov uas raug cai rau neeg,
  24yog tus tubtxib saum ntuj ntawd
   khuvleej nws thiab hais tias,
  ‘Thov tso nws dim qhov uas mus
   rau hauv lub qhov tuag,
   vim kuv nrhiav tau nqe txhiv lawm.
  25Thov cia nws tej nqaij
   mos zoo li tej menyuam mos cev nqaij,
  thiab cia nws rov qab muaj zog
   yam li thaum tseem hluas.’
  26mas neeg yuav thov Vajtswv
   thiab Vajtswv lees yuav nws,
  thiab nws yuav los cuag
   Vajtswv lub xubntiag xyiv fab hlo.
  Thiab Vajtswv yuav pub nws
   rov ua tus ncaj ncees.
  27Mas nws yuav hu nkauj
   tab meeg ib tsoom neeg tias,
  ‘Kuv tau ua txhaum lawm
   thiab muab qhov zoo ntxeev ua qhov phem,
   los kuv tsis raug txim li uas tsim nyog kuv raug.
  28Vajtswv txhiv kuv tus ntsuj plig
   dim qhov uas mus rau hauv lub qhov tuag
   mas kuv txojsia yuav pom txojkev kaj.’

  29“Saib maj, Vajtswv tau ua tej no huvsi
   rau neeg ob zaug peb zaug,
  30kom thiaj coj tau lawv tus ntsuj plig
   tawm hauv lub qhov tuag,
   qhov kaj uas pub txojsia thiaj ci rau lawv.
  31Yauj 'e, cia li ua tib zoo mloog kuv hais,
   nyob twjywm mas kuv yuav hais.
  32Yog koj muaj dabtsi hais, kuj teb kuv,
   cia li hais rau qhov kuv xav tsa koj txojcai.
  33Yog koj tsis muaj lus hais,
   kuj cia li mloog kuv hais,
  nyob twjywm mas kuv yuav
   qhia tswvyim rau koj.”