34

1Mas Elihu hais tias,
  2“Nej cov uas muaj tswvyim
   cia li mloog kuv tej lus,
  nej cov uas txawj ntse,
   cia li tig ntsej mloog kuv hais.
  3Lub qhov ntsej sim mloog tej lus,
   ib yam li lub qhov ncauj sim zaub mov.
  4Thov cia peb xaiv yam uas raug,
   cia peb kawm hauv peb covsaib yam twg zoo,
  5rau qhov Yauj hais tias,
   ‘Kuv tsis tau ua txhaum,
   tiamsis Vajtswv qhau kuv cai lawm.
  6Txawm yog kuv ua raug cai
   los kuv raug muab suav ua neeg dag,
  txawm yog kuv tsis tau fav xeeb
   los kuv tej kiav txhab kho tsis zoo.’
  7Leejtwg yuav zoo li Yauj?
   Nws haus txojkev thuam luag ib yam li haus dej,
  8nws nrog tej neeg phem koom ua ke,
   thiab nrog cov neeg limhiam mus ua ke.
  9Vim nws hais tias,
   ‘Qhov uas neeg zoo siab rau hauv Vajtswv
   tsis muaj qabhau dabtsi rau lawv.’

  10“Vim li no, nej cov uas txawj nkag siab,
   cia li mloog kuv hais,
  tsis muaj ib zaug Vajtswv yuav ua limhiam kiag li,
   thiab tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   yuav ua txhaum.
  11Vajtswv yuav pauj rau neeg
   raws li lawv tau ua lawd,
  thiab Vajtswv yuav ua rau lawv raug
   raws li lawv lub neej.
  12Qhov tseeb, Vajtswv yeej yuav tsis ua limhiam,
   thiab tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   yuav tsis qhau txojcai.
  13Leejtwg tsa Vajtswv kav lub qab ntuj,
   lossis leejtwg muab lub ntiajteb huvsi
   cob rau Vajtswv?
  14Yog Vajtswv rho nws tus ntsuj plig rov qab,
   thiab sau zog nws tej pa rov qab rau nws,
  15ces txhua tus cev nqaij
   yuav puam tsuaj tag huvsi,
   thiab neeg yuav rov qab mus ua hmoov av xwb.

  16“Yog koj txawj ntse, cia li mloog tej no,
   cia li mloog kuv tej lus.
  17Tsim nyog cia tus uas ntxub qhov
   uas tu plaub ncaj ua tus kav lov?
  Koj yuav rau txim rau tus uas
   ncaj ncees thiab muaj hwjchim lov?
  18Nws yog tus uas hais rau vajntxwv tias,
   ‘Koj tsis muaj nqes dabtsi,’
  thiab hais rau cov uas ua hlob tias,
   ‘Koj yog neeg limhiam,’
  19yog tus uas tsis saib cov thawj ntsej muag
   lossis saib hlob cov nplua nuj
   heev dua cov pluag,
  rau qhov cov neeg no huvsi
   yog Vajtswv txhais tes tsim.
  20Ib pliag ntshis xwb lawv kuj tuag tag,
   thaum ib tag hmo tej neeg tshee hnyo
   thiab tag sim neej lawm,
  thiab cov uas muaj hwjchim
   kuj raug coj mus lawm,
   tsis yog neeg txhais tes ua.

  21“Vajtswv lub qhov muag
   ntsia ntsoov neeg txojkev,
   thiab nws pom lawv txhua kauj ruam.
  22Tsis muaj duab tsaus
   lossis qhov tsaus ntuj nti
   uas cov neeg phem yuav tsiv nraim tau.
  23Vajtswv tsis teem caij rau leejtwg
   mus cuag Vajtswv txais kev txiav txim.
  24Vajtswv rhuav tshem cov uas muaj hwjchim
   tsis txog tshuaj saib,
   thiab tsa lwm tus los nyob lawv chaw.
  25Nws paub lawv tej haujlwm lawm
   thiaj li muab lawv xyeeb kiag tseg
   thaum hmo ntuj, lawv thiaj ntsoog tag.
  26Vajtswv ntaus lawv tab meeg neeg
   vim yog lawv tej kev limhiam,
  27rau qhov lawv tig hlo ntawm Vajtswv lawm,
   thiab tsis quav ntsej nws txojkev kiag li.
  28Vim li no lawv thiaj ua rau tej pluag
   lub suab quaj nrov tuaj txog Vajtswv,
  mas nws kuj mloog cov uas txom nyem
   nyuaj siab lub suab.
  29Thaum Vajtswv nyob twjywm
   leejtwg yuav rau txim tau rau nws?
  Thaum nws fee plhu lawd
   leejtwg yuav pom tau nws?
   Vajtswv yeej saib neeg thiab tej tebchaws
  30xwv tus uas tsis hwm Vajtswv
   thiaj tsis tau kav
   thiab tsis cuab qhov taub rau cov pejxeem.

  31“Muaj leejtwg hais rau Vajtswv tias,
   ‘Kuv raug nplawm lawm,
   kuv yuav tsis ua txhaum ntxiv lawm,
  32thov qhia tej uas kuv tsis pom rau kuv,
   yog kuv tau ua txhaum txim,
   kuv yuav tsis ua ntxiv lawm’?
  33Vim koj tsis kam txais tej uas Vajtswv ua
   mas Vajtswv yuav ua rau koj
   raws li koj lub siab xav lov?
  Koj yuav tsum xaiv, tsis yog kuv xaiv.
   Yog li no koj paub li cas cia li hais mus.
  34Cov uas txawj ntse yuav hais rau kuv
   thiab tus muaj tswvyim uas mloog kuv hais
   yuav hais tias,
  35‘Yauj hais yam li tsis paub qabhau,
   nws tej lus tsis muaj lub ntsiab li.’
  36Xav cia Yauj raug sim siab
   mus txog thaum kawg,
   rau qhov nws tej lus teb zoo yam nkaus li
   tej neeg limhiam tej lus.
  37Yauj muab qhov uas fav xeeb
   tsav rau nws lub txim,
  nws npuaj teg thuam luag
   rau hauv peb nruab nrab,
   thiab ua ncauj ntau tawm tsam Vajtswv.”