35

Ê-li-hu Lên Án Thái Ðộ Tự Cho Mình Là Công Chính của Gióp

1Ê-li-hu lại tiếp tục nói:
  2Ông nói, “Các người nghĩ tôi bị như thế nầy là đúng hay sao?
  Trong việc nầy chẳng phải tôi đúng hơn Ðức Chúa Trời sao?”
  3Ông đặt vấn đề rằng, “Ðối với Ngài, con sống ngay lành nào có lợi gì chăng?
  Nếu con cứ giữ mình không phạm tội thì có ích gì chăng?”
  4Tôi xin trả lời ông,
  Và trả lời luôn cho các bạn của ông.
  5Xin quý vị hãy nhìn lên bầu trời và ngắm các tầng mây;
  Há chẳng phải chúng ở trên trời cao trên đầu quý vị sao?
  6Nếu ông phạm tội, liệu ông sẽ gây thiệt hại gì cho Ngài chăng?
  Nếu tội ông gia tăng, điều đó có ảnh hưởng gì đến Ngài sao?
  7Nếu ông là người ngay lành, ông sẽ cho Ngài được điều gì?
  Hay Ngài sẽ nhận được gì nơi tay của ông chăng?
  8Sự gian ác của ông chỉ có hại cho loài người giống như ông thôi;
  Sự ngay lành của ông cũng chỉ có lợi cho con cái loài người.

  9Vì bị quá nhiều áp bức, người ta kêu la than oán;
  Bị tay bọn cường quyền bóc lột, người dân kêu cứu khắp nơi.
  10Nhưng không ai hỏi, “Ðức Chúa Trời, Ðấng Tạo Hóa của tôi,
  Ðấng làm cho tôi có thể cất tiếng hát giữa đêm khuya,
  11Ðấng dạy chúng ta hiểu biết nhiều hơn các loài thú trên đất,
  Ðấng làm cho chúng ta khôn hơn các chim trời đâu rồi?”
  12Người ta cứ kêu la than oán nhưng chẳng ai đáp lời,
  Vì lòng con người tội lỗi vẫn còn đầy kiêu ngạo.
  13Thật vậy, Ðức Chúa Trời không muốn lắng nghe những lời kêu cầu rỗng tuếch,
  Ðấng Toàn Năng không đoái đến những lời kêu cứu ấy chút nào,
  14Huống chi nay ông nói, “Tuy tôi không thấy Ngài, nhưng tôi cứ trình duyên cớ của tôi lên trước mặt Ngài,”
  Rồi ông trông đợi Ngài cứu xét, thì quả là luống công vô ích.
  15Bây giờ Ngài không thèm trừng phạt trong khi Ngài nổi giận,
  Ấy chẳng qua là Ngài chẳng màng đến sự điên dại của loài người.
  16Cho nên thưa ông Gióp, ông đã nói toàn những chuyện không đâu;
  Ông nói nhiều nhưng toàn là hư văn rỗng tuếch.