35

1Ê-li-hu tiếp lời
2Ông trách Chúa thật là phi lý:
"Tôi vẫn công bằng và vô tội
Nhưng bị Chúa đối xử bất công!
3Đã vậy thì làm lành.
Đâu có lợi ích chi?"
4Tôi xin trình bày câu giải đáp,
Để trả lời luôn cho các bạn.
5Xin ngước mặt lên trời, nhìn cho rõ,
Ngắm mây bay lớp lớp tận trên cao.
6Nếu ông phạm tội, chẳng hại gì cho Chúa,
Dù gia tăng tội ác, ông làm chi được Ngài?
7Nếu ông sống một đời công chính
Thì có giúp cho Chúa được những gì?
Điều đó Chúa đâu xem như là tặng phẩm!
8Tội ác ông chỉ có thể hại người
Công đức ông có thể giúp tha nhân được ích.
9Loài người kêu ca khi bị áp bức quá nhiều,
Họ than van vì bị đám đông chà đạp.
10Nhưng không ai nói: "Đấng Tạo hóa ở đâu?
Ngài cho con người các bài ca trong đêm tối,
11Ngài dạy chúng tôi học nhiều hơn loài thú vật,
Khiến loài người khôn hơn các chim trời."
12Họ kêu cứu, nhưng Ngài không đáp lại,
Vì lòng kiêu căng ngạo mạn của kẻ ác.
13Chân Thần không nghe lời cầu nguyện hư không
Đấng Toàn năng chẳng đoái nhìn lòng giả dối.
14Thế mà ông dám nói ông không thấy Chúa
Khi ông trình bày lý đoán để chờ Ngài xét xử.
15Nhưng nay Chúa chưa nổi giận mà đoán phạt,
Vì Ngài bỏ qua những lời nói dại khờ.
16Nhưng Gióp cứ to mồm bạo phổi,
Lải nhải mãi những lời vô ý thức.