35

1Elihu hais ntxiv tias,
  2“Koj xav tias qhov no raug cai lov?
   Koj hais tias, ‘Kuv ua ncaj ncees
   tab meeg Vajtswv.’
  3Qhov uas koj nug tias,
   ‘Kuv yuav tau qabhau dabtsi?
  Kuv tau dabtsi zoo tshaj
   qhov uas kuv ua txhaum?’
  4kuv yuav teb koj thiab koj cov phoojywg.
  5Cia li tsa muag ntsia saum nruab ntug,
   thiab saib tej huab uas nyob siab dua koj.
  6Yog koj ua txhaum
   koj tau ua li cas rau Vajtswv?
  Yog koj tej kev fav xeeb nthuav loj tuaj,
   koj yuav ua tau li cas rau Vajtswv?
  7Yog koj ua ncaj ncees,
   koj pub dabtsi rau Vajtswv,
  thiab Vajtswv tau txais dabtsi
   ntawm koj txhais tes?
  8Koj tej kev limhiam
   kuj yog ua rau neeg zoo yam li koj,
  thiab koj txojkev ncaj ncees
   kuj yog muaj qabhau rau neeg.

  9“Yog tim raug kev quab yuam ntau heev,
   neeg thiaj quaj hu, lawv quaj thov kev pab
   vim yog tus uas muaj hwjchim txhais tes.
  10Tiamsis tsis muaj ib tug hais tias,
   ‘Vajtswv uas tsim kuv nyob qhovtwg?
  Yog tus uas pub lub suab hu nkauj
   thaum hmo ntuj,
  11thiab yog tus uas qhia peb
   ntau dua qhia tsiaj txhu hauv lub ntiajteb
   thiab ua rau peb ntse dua
   tej noog saum nruab ntug.’
  12Lawv quaj hu qhov ntawd
   vim yog tim cov neeg phem tej kev khav theeb.
   tiamsis Vajtswv tsis teb
  13Vajtswv yeej tsis mloog tej suab
   uas tsis muaj qabhau,
  thiab tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   yeej tsis quav ntsej li.
  14Nws yimhuab tsis mloog koj
   rau thaum koj hais tias koj tsis pom nws,
  thiab hais tias tshaj plaub nyob
   ntawm nws xubntiag thiab koj tos rawv nws.
  15Vim nimno Vajtswv txojkev chim
   tsis tau rau txim,
  thiab nws tsis quav ntsej
   tej kev fav xeeb pes tsawg,
  16mas Yauj thiaj qheb ncauj
   hais tej lus tsis muaj qabhau,
  thiab ua ncauj ntau
   hais tej lus tsis paub tab.”