35

1-2Elihus hais ntxiv tias: “Yauj koj hais tias,
  koj tsis tau ua txhaum tabmeeg Vajtswv,
   koj hais li ntawd tsis yog lawm,
  
  3lossis koj nug Vajtswv hais tias, ‘Kuv
   tej kev txhaum ua li cas rau koj?
  Yog kuv tsis ua txhaum, kuv ho tau dabtsi?’
  4Kuv yuav teb koj thiab koj cov
   phoojywg tej lus huv tibsi.

  5“Cia li saib saum nruab ntug!
   Saib tej huab nyob siab npaum li cas!
  6Txawm yog koj ua txhaum los yeej
   tsis mob Vajtswv li.
  Yog koj ua txhaum ntau zaus puas
   ua li cas rau Vajtswv?
  7Yog koj ua ncaj ncees puas pab tau
   Vajtswv dabtsi?
  Tsis muaj ib yam dabtsi uas Vajtswv
   xav tau ntawm koj li.
  8Koj tej kev txhaum yuav raug lwm tus uas zoo li koj,
  thiab koj txojkev ua zoo yuav pab tau lwm tus.

  9“Thaum neeg raug tsimtxom, lawv quaj ntsuag;
  lawv quaj thov kom lwm tus cawm lawv.
  10Tiamsis lawv tsis mus cuag Vajtswv tus uas tsim lawv;
  tus uas pub lawv muaj kev cia siab
   thaum lawv raug kev tsaus ntuj.
  11Lawv tsis mus cuag Vajtswv tus uas
   pub kev txawj ntse rau peb,
  kom ntse tshaj tej tsiaj thiab tej
   noog.
  12Lawv quaj thov kev pab, tiamsis
   Vajtswv tsis teb,
  rau qhov lawv siab phem thiab khavtheeb heev.
  13Qhov uas lawv quaj tsis muaj qabhau,
  Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj
   kawg nkaus tsis pom lossis tsis hnov li.
  14Yauj, koj hais tias koj tsis pom Vajtswv,
  tiamsis koj ua siab ntev tos, koj zaj
   yeej nyob ntawm Vajtswv lawm.
  15Koj xav hais tias Vajtswv yuav tsis
   rau txim rau neeg,
  thiab nws tsis quavntsej neeg tej kev
   txhaum no los?
  16Txawm yog koj hais lus ntau los tsis
   muaj qabhau,
  rau qhov koj tsis paub hais tias koj
   hais dabtsi.”