36

1Mas Elihu rov has ntxwv tas,
  2“Thov ua sab ntev rua kuv mivntswv
   hab kuv yuav qha koj,
  vem kuv muaj tej yaam
   kws yuav nyob Vaajtswv chaw has rua koj.
  3Kuv yuav coj txujkev paub kws nyob deb lug,
   hab tsaa tug kws tswm kuv txujcai.
  4Qhov tseeb, kuv tej lug tsw yog daag,
   tug kws paub ib puas tsaav yaam huvsw
   nrug koj nyob nuav.

  5“Saib maj, Vaajtswv muaj fwjchim
   hab tsw tau saib tsw taug leejtwg,
   nwg muaj fwjchim nkaag sab zoo heev.
  6Nwg tsw tsom kwm cov tuabneeg limham txujsa,
   tassws nwg tsaa cov kws raug txom nyem txujcai.
  7Nwg tsw tau fee plhu ntawm cov kws ncaaj nceeg,
   tassws nwg tsaa puab nrug cov vaajntxwv
   nyob sau lub zwm txwv moog ib txhws,
   hab puab tau nyob sau lub chaw sab.
  8Yog puab raug saw hlau khi,
   hab maag kev txom nyem txuj hlua,
  9nwg kuj qha puab tej num
   hab puab tej kev faav xeeb rua puab tas,
   puab tau ua tuabneeg khaav theeb.
  10Nwg qheb puab lub qhov ntsej
   noog tej lug qhuab qha,
  hab qha kuas puab
   tig ntawm puab tej kev txhum txem rov lug.
  11Yog puab noog lug hab ua koom rua nwg,
   puab yuav nyob txwm nkaus
   puab lub noob nyoog vaam meej,
  hab nyob txwm nkaus
   puab lub xyoo kaaj sab quas lug.
  12Tassws yog puab tsw noog lug
   puab yuav raug nav ntaaj puam tsuaj,
   hab tuag taag vem yog tsw muaj kev paub.

  13“Cov kws tsw fwm Vaajtswv
   kuj khaws kev chim ca,
  thaus nwg muab puab khi,
   puab tsw thov kev paab.
  14Puab tuag thaus tseed hluas,
   hab puab txujsa taag
  rua huv plawv cov txwvneej muag cev
   ntawm tej tsev daab.
  15Vaajtswv swv txujkev txom nyem
   cawm tug kws txom nyem nyuaj sab,
  hab swv txujkev ceblaaj
   qheb nwg qhov ntsej.
  16Nwg yum koj tawm huv txujkev ntxhuv sab lug
   rua huv lub chaw daav kws tsw muaj chaw ti,
  hab tej kws tso rua sau koj lub rooj mov
   yog tej kws rog nphaws.

  17“Koj raug lub txem kws cov tuabneeg phem
   raug pov khawv nkaus,
  txujkev txav txem kws ncaaj
   lug caum nteg tau koj.
  18Ca le ceev faaj tsaam tes txujkev npau tawg
   ntxag kuas koj thuaj luag,
   hab xob ca tej nyaj xab ua rua koj yuam kev.
  19Koj tej nyaj txag yuav paab tau koj
   dim txujkev ntxhuv sab lov?
  Lossws koj tug zug huvsw
   yuav paab koj tau lov?
  20Tsw xob ntshaw kuas tsaus ntuj,
   rua thaus tuabneeg raug muab txav
   ntawm puab lub chaw nyob.
  21Ceev faaj zoo, tsw xob tig moog nrhav
   txujkev txhum txem,
  vem koj xaiv yaam nuav
   heev dua xaiv kev txom nyem nyuaj sab.
  22Saib maj, Vaajtswv kws muaj fwjchim
   luj kawg nkaus nyob lub chaw sab,
   leejtwg yuav txawj qhuab qha le nwg?
  23Leejtwg yog tug kws qha kev rua nwg?
   Lossws leejtwg yuav has tau tas,
   ‘Koj ua txhum lawm’?

  24“Ca le ncu ntsoov qhuas nwg teg num,
   kws tuabneeg tau hu nkauj txug hov lawm.
  25Tuabneeg suavdawg yeej saib ntsoov tej ntawd,
   hab tuabneeg yeej tuaj deb pum.
  26Saib maj, Vaajtswv luj kawg,
   peb tsw txawj paub nwg,
  nwg lub noob nyoog
   los yog yaam kws tsw paub suav le.
  27Nwg nqug tej ncos dej moog rua sau,
   muab tso huv cov fuab ua naag lug,
  28mas tej fuab muab hliv lug,
   txhad le lug ntau kawg rua tuabneeg.
  29Muaj leejtwg txawj nkaag sab
   qhov kws tej fuab nthuav daav,
  hab qhov kws muaj suab xub nthe
   huv Vaajtswv lub chaw nyob lov?
  30Saib maj, nwg tso tsag lig xub
   laim puag ncig nwg,
  hab nwg npug thoob plawg
   huv qaab thu havtxwv.
  31Nwg muab tej nuav lug txav txem
   rua ib tsoom tuabneeg,
  nwg pub kuas muaj zaub mov noj
   nplua quas mag.
  32Nwg txhais teg tuav rawv tsag lig xub,
   hab nwg khaiv moog tua tej qhov
   kws nwg tub hom tseg lawm.
  33Lub suab xub nthe yog ceeb toom tas
   naag xub naag cua yuav lug,
   hab tej tsaj txhu kuj qha tas naag yuav lug.