36

1-2Elihus hais ntxiv tias: “Koj ua siab ntev mloog kuv hais,
  tej lus no yog kuv sawv cev Vajtswv hais rau koj.
  
  3Kuv muaj kev txawj ntse heev;
  kuv yuav qhia rau koj raws li kuv
   paub hais tias Vajtswv tus uas tsim kuv,
   nws yog tus ncaj ncees.
  4Tej lus uas kuv hais rau koj tsis yog
   lus cuav;
  tus uas nyob ntawm koj hauv ntej no
   yog ib tug neeg ncaj thiab ntse heev.

  5“Vajtswv yog tus muaj zog loj zog nchav!
   Nws tsis xaiv leejtwg ntsejmuag;
  tsis muaj ib yam uas Vajtswv tsis paub li.
  6Vajtswv tsis pub tus neeg txhaum ua neej nyob,
  tiamsis nws ua ncaj rau tus neeg txomnyem.
  7Vajtswv tsomkwm cov neeg ncaj ncees;
  nws cia lawv kav lwm tus ib yam li tej vajntxwv,
  thiab cia luag hwm lawv mus ibtxhis.
  8Tiamsis qhov uas lawv raug luag cuab luag khi
  thiab raug txomnyem yog vim tej uas lawv ua,
  9Vajtswv thiaj qhia lawv tej kev txhaum
   thiab lawv tej kev khavtheeb rau lawv.
  10Vajtswv ua rau lawv mloog Vajtswv tej lus ntuas,
  thiab tso lawv tej kev phem kev qias tseg.
  11Yog lawv mloog Vajtswv lus thiab
   pehawm nws,
  lawv lub neej yuav vammeej thiab nyob kaj siab lug.
  12Tiamsis yog lawv tsis mloog Vajtswv lus,
  lawv yuav tuag rau hniav ntaj hniav
   riam vim lawv tsis quavntsej Vajtswv.

  13“Cov neeg uas tsis hwm Vajtswv,
   lawv tsuas npautaws tas mus li xwb,
  txawm yog thaum lawv raug txim los lawv tsis thov Vajtswv li.
  14Lawv tuag tas rau thaum lawv tseem
   hluas,
  lawv lub neej puastsuaj tas txajmuag
   ntsuav.
  15Tiamsis Vajtswv cia kev txomnyem los qhia neeg ua neej,
  thiab siv txojkev ntxhov siab los qhib neeg lub qhovmuag.

  16“Vajtswv tso koj dim kev nyuaj siab,
   thiab pub kom koj nyob tso siab lug;
  saum koj lub rooj muaj zaub mov nplua mias.
  17Tiamsis nimno tsimnyog koj raug txim raws li tej uas koj ua.
  18Ceevfaj tsis txhob cia luag tej nyiaj
   xiab ntxias tau koj,
  lossis tsis txhob cia kev npluanuj coj koj mus yuam kev.
  19Tej nyiaj xiab ntawd yuav tsis pab
   koj thaum koj thov kev pab;
  txawm yog koj siv tagnrho koj lub
   zog los pab tsis tau koj dim.
  20Tsis txhob tos hais tias muaj ib hmos
   txhua haivneeg yuav raug kev puastsuaj.
  21Ceevfaj tsis txhob raus tes rau kev
   ua phem ua qias;
  qhov uas koj raug txomnyem yog ua
   kom koj tso kev txhaum tseg.

  22“Nco ntsoov hais tias Vajtswv yog
   tus muaj hwjchim loj kawg nkaus;
  nws yog tus xibhwb uas zoo tshaj tej xibhwb huv tibsi.
  23Tsis muaj leejtwg hais kom Vajtswv
   ua li ub li no lossis liam hais tias Vajtswv ua txhaum.
  24Luag ibtxwm qhuas tej uas Vajtswv ua;
   koj los yuav tsum qhuas nws thiab.
  25Txhua tus puavleej pom tej uas Vajtswv tau ua lawm,
  tiamsis peb tsuas tuaj deb saib xwb.
  26Peb tsis paub Vajtswv lub hwjchim
  lossis tsis paub hais tias Vajtswv
   nyob thaum twg los lawm.

  27“Vajtswv yog tus nqa tej dej hauv ntiajteb no mus
   thiab tso ua nag los rau lub ntiajteb.
  28Vajtswv tso nag hauv tej tauv huab los rau neeg ntiajteb.
  29Tsis muaj leejtwg paub hais tias yog
   li cas huab thiaj txawj txav
  lossis yog li cas xob thiaj nroo thoob saum ntuj
   qhov chaw uas Vajtswv nyob tuaj.
  30Vajtswv ua kom muaj xob laim thoob ntuj,
  tiamsis hauv qab thu hiavtxwv tseem tsaus ntuj nti.
  31Qhov ntawd qhia hais tias Vajtswv pub txhua haivneeg
   muaj noj muaj haus nplua mias.
  32Vajtswv sau zog tej xob laim rau hauv nws xibteg
  thiab tso tej xob laim ntawd mus
   raug qhov chaw uas nws hom tseg.
  33Xob nroo yog ceebtoom hais tias
   yuav los nag xob nag cua,
  txawm yog tej tsiaj los twb paub hais
   tias nagxob nagcua yuav los.