37

  1Tej no ua rau kuv lub siab tshee hnyo,
   thiab ua kom ceeb poob plig tag li.
  2Cia li mloog Vajtswv lub suab uas nroo ntws
   thiab lub suab nrov vig voog
   uas tawm hauv nws lub qhov ncauj los.
  3Nws tso kom mus thoob plaws
   txhua ceg kaum ntuj,
  thiab tso nws tej xob laim
   mus thoob plaws hauv lub ntiajteb.
  4Nws lub suab nrov ntwg raws qab mus,
   thiab nws siv nws lub suab
   uas zoo tshaj nroo nrov ntwg,
  nws yeej tsis tav xob laim
   rau thaum hnov nws lub suab nthe.
  5Vajtswv ua nws lub suab
   nroo ntwg phimhwj kawg li,
  thiab nws ua tej haujlwm loj
   uas peb tsis txawj nkag siab.
  6Nws hais rau tej daus xib daus npu tias,
   ‘Cia li los rau saum lub ntiajteb,’
  thiab hais rau tej nag tshauv tias,
   ‘Cia li los tej niag pluav hlob hlob.’
  7Vajtswv tav neeg txhua tus txhais tes,
   kom txhua tus uas nws tsim los
   thiaj li kawm paub nws tej haujlwm.
  8Thaum ntawd tej tsiaj qus mus nkaum
   rau hauv lawv lub zes,
   thiab so hauv lawv tej qhov tsua.
  9Cua daj cua dub tawm hauv nws lub chaw tuaj,
   cov cua no kuj ntsawj tuaj.
  10Vajtswv ua pa tawm ua dej lawg,
   thiab tej hav dej kuj nkoog khov tag.
  11Nws muab dej nag rau tej huab tsaus nti thauj,
   thiab ua xob laim laim liab vog hauv tej huab tuaj.
  12Tej huab tig mus raws li Vajtswv coj,
   ua txhua yam uas Vajtswv hais kom tiav
   thoob plaws rau hauv lub ntiajteb.
  13Nws ua tej no tshwm los
   nplawm qhuab qhia kuj yog,
  lossis pab nws lub tebchaws kuj yog,
   lossis qhia nws txojkev hlub ruaj khov kuj yog.

  14“Yauj 'e, cia li mloog tej no,
   cia li nyob twjywm tshuaj saib
   tej haujlwm phimhwj uas Vajtswv ua.
  15Koj paub tias Vajtswv qhia li cas rau tej huab
   thiab ua li cas xob laim thiaj ci nplas
   hauv nws tej huab tuaj lov?
  16Koj paub tias yog li cas
   huab yuav ya tau rau saum ntuj lov?
  Yog tej haujlwm phimhwj
   uas tus muaj kev txawj ntse tshaj plaws ua.
  17Koj lub cev kub lug hauv koj tej ris tsho,
   rau thaum lub ntiajteb nyob ntsiag to
   vim yog raug cov cua uas ntsawj sab nrad tuaj.
  18Koj txawj nthuav lub ntuj yam li Vajtswv
   ua kom tawv yam li tej tooj liab
   uas nchuav siv ua iav tau lov?
  19Cia li qhia peb
   saib peb yuav hais li cas rau Vajtswv,
  vim tsaus ntuj lawm
   peb npaj tsis tau peb tej lus.
  20Puas yuav hais tau rau nws tias
   kuv xav hais lus lov?
  Txeev muaj leejtwg xav tias
   nws xav raug kev puam tsuaj lov?
  21Neeg saib tsis tau qhov kaj
   rau thaum lub hnub ci nplas saum ntuj,
  yog thaum cua ntsawj
   ua rau lub ntuj kaj nrig.
  22Thaum tej kub tus duab ci nplas sab ped tuaj,
   Vajtswv hnav hwjchim meej mom
   uas txaus ntshai kawg.
  23Tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   mas peb ntsib tsis tau nws,
  nws muaj hwjchim loj heev
   thiab nws txiav txim ncaj,
  nws txojkev ncaj ncees muaj loj kawg
   nws thiaj tsis quab yuam leejtwg li.
  24Vim li no neeg thiaj hwm thiab ntshai nws.
   Vajtswv yeej tsis quav ntsej
   tus uas nws xam pom tias nws muaj tswvyim.”