39

  1Koj paub tas sai yug mivnyuas thaus twg,
   hab koj saib ntsoov maum muas lwj
   yug mivnyuas lov?
  2Koj suav tau nwg suab mivnyuas tsawg lub hli,
   hab koj paub lub swjhawm
   kws nwg xyaa mivnyuas lov,
  3yog thaus nwg pw ndo xyaa mivnyuas,
   hab xyaa tau tug mivnyuas mog?
  4Tej mivnyuas muaj zug tuaj hab hlub
   rua tom haav zoov,
   tes txawm tawm moog lawm tsw rov lug le.

  5“Leejtwg tso tug neeg luav qus
   nyob kaab ntsaab?
   Leejtwg daws hlua tso tug neeg luav moog?
  6Kuv muab lub tebchaws moj saab qhua
   rua nwg nyob,
   hab muab thaaj aav ntsev rua nwg nkaum.
  7Nwg thuaj luag tej suab nrov ntshu huv lub moos,
   nwg tsw nov tug kws caij lub suab qw.
  8Nwg moog moog lug lug sau tej roob
   kws yog nwg lub tshaav zaub,
   nwg nrhav txhua yaam zaub ntsuab ntsuab noj.

  9“Nyuj qus kaam ua koj qhev lov?
   Nwg yuav zuv ntawm koj lub daab zaub
   ib mos lov?
  10Koj muab hlua khi nyuj qus laij teb tau lov?
   Nwg yuav hai lob phuaj huv lub haav
   lawv koj qaab lov?
  11Koj yuav vaam nwg vem nwg muaj zug heev,
   hab muab koj tej num tso rua nwg ua lov?
  12Koj vaam tas nwg yuav rov lug,
   hab thauj koj tej qoob lug
   rua huv lub tshaav ntaus nua lov?

  13“Noog ntxhuav phob tis ntxuaj zoo sab hlo,
   tassws nwg phob tis hab cov plaub
   zoo le us dej dub lov?p
  14Nwg tseg nwg tej qai rua huv aav,
   ca aav puag kuas suv,
  15tsw ncu tas tej zag ib txhais kwtaw
   yuav tsuj kuas tawg,
   hab tej tsaj qus yuav tsuj.
  16Nwg ua nruj ua tswv rua nwg cov mivnyuas
   yaam le tsw yog nwg le,
  nwg nkim nwg tug zug nteg qai xwb
   nwg tsw mob sab,
  17vem yog Vaajtswv ua rua nwg tsw muaj tswvyim,
   hab tsw pub ib qho kev txawj ntse rua nwg.
  18Thaus nwg swv zug dha tswv,
   nwg thuaj luag tug neeg hab tug kws caij neeg.

  19“Koj pub zug rua neeg lov?
   Koj cog txoob rua sau neeg cej daab lov?
  20Koj ua rua nwg dha caws qa
   yaam le kooj ntaas lov?
  Nwg lub suab tshuab khaav quas ntxhas
   txaus ntshai heev.
  21Nwg txauj teg huv lub haav
   hab xyiv faab hlo rua nwg tug zug,
  nwg tawm moog ua rog
   rua cov kws tuav cuab yeej ua rog.
  22Nwg thuaj luag txujkev ntshai
   hab tsw poob sab le,
   nwg tsw thim tswv nav ntaaj.
  23Raaj xub nrov quas zag sau nwg,
   hab raab muv nkaug
   hab raab muv laim ci nplaag.
  24Nwg dha nrawm moog
   hab npau tawg ceev nyaum kawg le,
  thaus nov dheev lub suab raaj kub yaaj
   nwg nyob tsw tswm le.
  25Thaus tshuab raaj kub yaaj nrov
   nwg hee quas lawg,
  nwg nov ntxhab ua rog deb deb,
   hab nov tej thawj rog lub suab txhwb
   hab lub suab qw.

  26“Koj tug tswvyim ua rua laj
   txawj yaa tshoom sab,
  hab nthuav nwg phob tis
   moog rua saab nraag lov?
  27Tug daav yaa sab sab lawv le koj has
   hab ua lub zeg rua tej chaw sab lov?
  28Nwg nyob ntawm qaab tsuas,
   hab ua zeg rua sau hauv tsua kws ruaj khov.
  29Nwg nyob hov ntawd
   nuam saib tej tsaj kws yuav tum,
   nwg lub qhov muag pum tsaj deb deb le.
  30Nwg tej mivnyuas haus ntshaav,
   tsaj raug tua tuag rua hovtwg,
   nwg kuj nyob hov ntawd.”